Sökning: "conversational style"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden conversational style.

 1. 1. Towards conversational speech synthesis : Experiments with data quality, prosody modification, and non-verbal signals

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Bajibabu Bollepalli; KTH.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Speech synthesis; MPEG compression; Voice Conversion; Artificial Neural Net- works; Laughter synthesis; HTS; Computer Science; Datalogi;

  Sammanfattning : The aim of a text-to-speech synthesis (TTS) system is to generate a human-like speech waveform from a given input text. Current TTS sys- tems have already reached a high degree of intelligibility, and they can be readily used to read aloud a given text. For many applications, e.g. LÄS MER

 2. 2. Language - mirror of culture : a case study on language socialization with Finns living in Finland and Sweden, and Swedes living in Sweden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm Institute of Education Press (HLS förl.)

  Författare :Marja-Terttu Tryggvason; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Sociolinguistics; cultural comparison; language socialization; family dinner conversation; conversational style; involvement; Språksocialisation; Finnar; språk; Sverige; Svenskar; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The purpose of the present study was to compare language socialization, i.e. how to use language and how to socialize children to use language, in three cultural groups: Finns living in Finland and Sweden and Swedes living in Sweden. Since language socialization is assumed to result in a conversational style, this was studied from different angles. LÄS MER

 3. 3. Lärande samtal elevers kollektiva textbygge i samband med diktskrivande

  Detta är en avhandling från Umeå : Inst. för litteraturvetenskap och nordiska språk

  Författare :Gun Rooswall Persson; Mittuniversitetet.; Umeå universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; learning conversation; collective text-building; interaction; learning function; conversational stile; conversational pattern; Learning conversation; Samtal; pedagogik; skolan;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to describe and interpret the process by which pupils collectivelybuild a text during discussion of a group task. The study also has two further aims: firstly toexemplify task-oriented, interactionist and genre-specific conversational moves; and secondly todescribe, interpret and compare symmetric and asymmetric co-operative and competitive conversationalmoves, and laughter, in the interaction. LÄS MER

 4. 4. Föränderligt och beständigt En studie av Elsa Beskows berättarspråk

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Aili Lundmark; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; children s fiction; early twentieth century; Elsa Beskow; linguistic variation; orality; picture-books; reading aloud; style; Scandinavian Languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : This thesis is a study of the narrative language of Elsa Beskow, Sweden's most famous children's writer of the early twentieth century. The overall aim of the thesis is to contribute to the understanding of why Beskow's stories are still among the most popular children's books in Sweden, more than a hundred years after her literary debut. LÄS MER

 5. 5. Utvecklingssamtal mellan chefer och medarbetare : undersökning av en samtalstyp i arbetslivet

  Detta är en avhandling från Inst. för nordiska språk, Lunds universitet

  Författare :Maria Lindgren; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; semiotics; semantics; Grammar; Lingvistik; critical discourse analyse; staff development talk; IR-profile; interaction; situational context; content; organisation; text; discourse practice; back-channelling; discourse pattern; conversational style; Linguistics; conversationalisation; syntax; Grammatik; semantik; semiotik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Interaktionen i fyra olika utvecklingssamtal från åldringsvård, industri och skola beskrivs i den här avhandlingen. Till grund ligger kritisk analys av samtalens situationella kontext, organisation och språkliga uttrycksformer. Resultaten jämförs också med hur samtalsdeltagarna själva bedömer interaktionen. LÄS MER