Sökning: "Svenska språket"

Visar resultat 1 - 5 av 216 avhandlingar innehållade orden Svenska språket.

 1. 1. ”Det här är ju dött tåg liksom…” en studie av metaforer för ROMANTISK KÄRLEK i talad svenska

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Per Boström; Ann-Catrine Edlund; Marlene Johansson Falck; Ekberg Lena; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Metaphor; ROMANTIC LOVE; Spoken Swedish; Metaphor identification; Discourse dynamic metaphor research; Conceptual metaphor; Cognitive Linguistics; Cultural model; Focus group research; language studies; språkvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the metaphorization of ROMANTIC LOVE in spoken Swedish. The study is based on 4 semi-structured focus group conversations with participants in two age groups; 24–33 and 50–54. A Swedish short film and questions related to the film were used as stimuli for the conversations. LÄS MER

 2. 2. Författningssvenska. Strukturer i nutida svensk lagtext i Sverige och Finland Statutory Swedish. Structures in modern Swedish written legal discourse in Sweden and Finland

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Hans Landqvist; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; svenska; författningsspråk; juridisk diskurs; genreforskning; textlingvistik; svenska i Finland;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Normaliserade föräldrar en undersökning av Försäkringskassans broschyrer 1974–2007

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Lena Lind Palicki; Håkan Åbrink; Gunilla Byrman; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Försäkringskassan; Swedish Social Insurance Agency; parental leave; intersectionality; discourse analysis; normalisation; brochures; deixis; address; governmentality; Swedish; authority language; feminist discourse analysis; categorisation; Försäkringskassan; föräldraledighet; intersektionalitet; diskursanalys; normalisering; broschyrer; deixis; tilltal; governmentalitet; svenska; myndighetsspråk; språk och kön; feministisk diskursanalys; kategorisering; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages Swedish language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk Svenska språket; Svenska språket; Swedish Language;

  Sammanfattning : The main purpose of this dissertation is to analyse and identify problems arising from the Swedish Social Insurance Agency’s (SSIA) perceptions of parents, as they appear in the brochures targeted at expectant or new parents between 1974 and 2007. The aim is to distinguish who are being pointed out, constructed, and normalised as parents; and to analyse the functions of the recipients and the senders respectively. LÄS MER

 4. 4. Grammatik i SAOL. En undersökning av grammatisk information i Svenska Akademiens ordlista över 130 år

  Detta är en avhandling från Göteborg : Inst. för svenska språket

  Författare :Louise Holmer; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; lexikografi; ordböcker; grammatik i ordböcker; SAOL; SAOLhist;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Metaforer i det politiska språket : en studie av de socialdemokratiska och de konservativ-liberala partiledarnas retorik i Grekland och Sverige vid millennieskiftet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Christos Pappas; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Nygrekiska språket; politiskt språk; Svenska språket; Nygrekiska språket; metaforer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER