Sökning: "Svenska språket"

Visar resultat 1 - 5 av 201 avhandlingar innehållade orden Svenska språket.

 1. 1. Strategiska skribenter skrivprocesser i fysik och svenska

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Ann-Christin Randahl; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Örebro universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Svenska språket; Swedish Language; writing processes; contextual resources; student writers; writing across the curriculum; writing in the disciplines; editing;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore how experienced student writers in Swedish schools handle two different writing tasks, a lab report in physics and a text to be written within Swedish as a school subject. Applying a dialogical perspective on writing, the study is an attempt to explore what role subject contexts play for the students’ writing processes and to what extent the strategies used by the students are more individual. LÄS MER

 2. 2. Tvåspråkiga skolbarns verbanvändning i svenska

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Antti Ylikiiskilä; Högskolan Dalarna.; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Svenska språket; Tvåspråkighet; Scandinavian Languages; nordiska språk;

  Sammanfattning : This thesis is a study of 20 simultaneous bilingual (Finnish - Swedish) children's use of verbsin some oral accounts. The youngsters are aged between 10 years and 10 months and 13 yearsand are compared with a group of monolingual Swedish children of the same age and similarsocio-economic background. LÄS MER

 3. 3. Mellan retorik och praktik En ämnesdidaktisk och läroplansteoretisk studie av svenskämnena och fyra gymnasielärares svenskundervisning efter gymnasiereformen 1994

  Detta är en avhandling från Umeå : Svenska och samhällsvetenskapliga ämnen

  Författare :Edmund Knutas; Högskolan Dalarna.; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; skolämnet svenska; gymnasieskolan; ämnesdidaktiska kunskaper; transformation; ramfaktorer; läroplansteori; klassifikation; inramning; medborgarskap; samhälle; retorik och praktik; school subject Swedish; upper secondary school; pedagogical content knowledge; transformation; frame factors; curriculum theory; classification; framing; citizenship; society; rhetoric and practise; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; School subject Swedish;

  Sammanfattning : Swedish as a school subject has long been debated in Sweden, and ideas concerning its content, role and function in school and society have varied greatly throughout the years. In 1994, there was an upper secondary school reform which resulted in a partial revision of the Swedish subject, including its introduction within a new course and grading system. LÄS MER

 4. 4. Litteracitet genom interaktion

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Sari Vuorenpää; Örebro universitet.; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Svenska språket; Swedish Language; interaction; literacy; literacy events; literacy practices; literacy chains; multilingualism; translanguaging; initiative; lessons; onsets; lists; text conversations; stress; interaktion; litteracitet; litteracitetshändelser; litteracitetspraktiker; litteracitetskedjor; flerspråkighet; translaguaging; initiativ; genomgångar; uppstarter; listor; textsamtal; stress;

  Sammanfattning : Avhandlingen belyser hur litteracitetsinteraktion kan gå till i grundskolans flerspråkiga miljöer. Det handlar om samtal som uppstår i och kring skrivundervisning. Undersökningsmaterialet är insamlat från tre olika skolor inom skolår F-3, och i det materialet är det särskilt det som jag kallar litteracitetskedjor som uppmärksammas. LÄS MER

 5. 5. Skriftpraktiker i gymnasieskolan Bygg- och omvårdnadselever skriver

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Maria Westman; Högskolan Dalarna.; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; skriftpraktik; svenska; textaktivitet; gymnasiekola; yrkesförberedande program; skrivande; skrivaktivitet; skrivkompetens; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; Scandinavian Languages; nordiska språk; literacy practice; Swedish; text activity; Upper Secondary School; vocational training; writing; writing activity; writing competence; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : Literacy Practices in Upper Secondary School. The Writing of Construction and Health CarePupilsThe aim of the dissertation is to demonstrate and explain the place and function writing has in allsubjects in two vocational classes in a Swedish upper secondary school. LÄS MER