Sökning: "Svenska språket"

Visar resultat 1 - 5 av 216 avhandlingar innehållade orden Svenska språket.

 1. 1. ”Det här är ju dött tåg liksom…” : en studie av metaforer för ROMANTISK KÄRLEK i talad svenska

  Författare :Per Boström; Ann-Catrine Edlund; Marlene Johansson Falck; Ekberg Lena; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; Metaphor; ROMANTIC LOVE; Spoken Swedish; Metaphor identification; Discourse dynamic metaphor research; Conceptual metaphor; Cognitive Linguistics; Cultural model; Focus group research; language studies; språkvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the metaphorization of ROMANTIC LOVE in spoken Swedish. The study is based on 4 semi-structured focus group conversations with participants in two age groups; 24–33 and 50–54. A Swedish short film and questions related to the film were used as stimuli for the conversations. LÄS MER

 2. 2. Tvåspråkiga skolbarns verbanvändning i svenska

  Författare :Antti Ylikiiskilä; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :Svenska språket; Tvåspråkighet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Internationella universitet – lokala språkval : Om bruket av talad svenska i engelskspråkiga kursmiljöer

  Författare :Hedda Söderlundh; Björn Melander; Marika Tandefelt; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish; language choice; code switching; internationalisation; higher education; sociolinguistics; ethnography; attitudes; Svenska; språkval; kodväxling; internationalisering; högre utbildning; sociolingvistik; etnografi; attityder; Scandinavian languages; Nordiska språk; Nordiska språk; Scandinavian Languages; svenska;

  Sammanfattning : The thesis deals with the use of spoken Swedish on six English-medium university courses in Sweden. The courses are taken by both Swedish and foreign students, with English as the common language of instruction. LÄS MER

 4. 4. Syntax som social resurs : En studie av samkonstruktionssekvensers form och funktion i svenska samtal

  Författare :Gustav Bockgård; Mats Thelander; Per Linell; Jan Anward; Lars-Gunnar Andersson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish language; joint production; co-construction; anticipatory completion; appendor question; interactional linguistics; conversation analysis; grammar; constructional schema; interaction; Swedish; Svenska; Swedish language; Svenska språket;

  Sammanfattning : One prerequisite in order for conversation to take place is cooperation between the participants. In other words, each person must adjust his or her behavior according to the actions of the other participants. One method that the speakers use in interaction is the co-construction of syntactic units. LÄS MER

 5. 5. Normaliserade föräldrar : en undersökning av Försäkringskassans broschyrer 1974–2007

  Författare :Lena Lind Palicki; Håkan Åbrink; Gunilla Byrman; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Försäkringskassan; Swedish Social Insurance Agency; parental leave; intersectionality; discourse analysis; normalisation; brochures; deixis; address; governmentality; Swedish; authority language; feminist discourse analysis; categorisation; Försäkringskassan; föräldraledighet; intersektionalitet; diskursanalys; normalisering; broschyrer; deixis; tilltal; governmentalitet; svenska; myndighetsspråk; språk och kön; feministisk diskursanalys; kategorisering; Swedish language; Svenska språket; Svenska språket; Swedish Language;

  Sammanfattning : The main purpose of this dissertation is to analyse and identify problems arising from the Swedish Social Insurance Agency’s (SSIA) perceptions of parents, as they appear in the brochures targeted at expectant or new parents between 1974 and 2007. The aim is to distinguish who are being pointed out, constructed, and normalised as parents; and to analyse the functions of the recipients and the senders respectively. LÄS MER