Sökning: "genomgångar"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet genomgångar.

 1. 1. Litteracitet genom interaktion

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Sari Vuorenpää; Örebro universitet.; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Svenska språket; Swedish Language; interaction; literacy; literacy events; literacy practices; literacy chains; multilingualism; translanguaging; initiative; lessons; onsets; lists; text conversations; stress; interaktion; litteracitet; litteracitetshändelser; litteracitetspraktiker; litteracitetskedjor; flerspråkighet; translaguaging; initiativ; genomgångar; uppstarter; listor; textsamtal; stress;

  Sammanfattning : Avhandlingen belyser hur litteracitetsinteraktion kan gå till i grundskolans flerspråkiga miljöer. Det handlar om samtal som uppstår i och kring skrivundervisning. Undersökningsmaterialet är insamlat från tre olika skolor inom skolår F-3, och i det materialet är det särskilt det som jag kallar litteracitetskedjor som uppmärksammas. LÄS MER

 2. 2. Representing Future Situations of Service Prototyping in Service Design

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Johan Blomkvist; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; service design; situated cognition; prototyping; representations; tjänstedesign; situerad kognition; prototypande; representationer;

  Sammanfattning : This thesis describes prototyping in service design through the theoretical lens of situated cognition. The research questions are what a service prototype is, what the benefits of service prototyping are, and how prototypes aid in the process of designing services. Four papers are included. LÄS MER

 3. 3. Matematikämnet och stadiebytet mellan grundskolan och gymnasieskolan En enkät- och klassrumsstudie

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Niclas Larson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematics education; career choice; transition; framing; Matematik; undervisning; gymnasieval; stadiebyte; inramning;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var att undersöka matematikutbildningen och matematikämnets roll i samband med stadiebytet från grund- till gymnasieskolan. Studien styrdes av två forskningsfrågor gällande den bild eleverna ger av matematikämnets betydelse för deras val av gymnasieprogram samt vad som karaktäriserar matematikutbildningen i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 1. LÄS MER

 4. 4. Attityder till naturvetenskap Förändringar av flickors och pojkars attityder till biologi, fysik och kemi 1995 till 2007

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för naturvetenskapens och matematikens didaktik, Umeå universitet

  Författare :Lena Adolfsson; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; attityder; genus; TIMSS; förändring över tid; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; didactics of natural science; naturvetenskapens didaktik;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen beskrivs hur hög- och lågpresterande flickors och pojkars attityder till biologi, fysik och kemi har förändrats från 1995 till 2007. Data från den svenska delen av TIMSS-studierna för årskurs 8 i Sverige används. LÄS MER

 5. 5. Progression of algebraic discourse in school years 2 to 8

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Maria Kenneman; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematics education; commognition; language; communication; compulsory school; textbook; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : In contemporary educational settings algebra is considered to be of vital importance for student's continuation to more advanced studies in mathematics, thereby affecting their chances for future education and employment. However, a substantial number of students do not benefit from the algebra presently taught in schools and fail to use algebraic reasoning. LÄS MER