Sökning: "initiativ"

Visar resultat 1 - 5 av 90 avhandlingar innehållade ordet initiativ.

 1. 1. Managementinitiativ, mening och verksamhetsresultat En retrospektiv studie av en teknikintensiv verksamhet

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Susanne Odar; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sensemaking; meaning; management initiatives; initiative; empirical study; stability; change; Meningsskapande; mening; managementinitiativ; initiativ; empirisk studie; stabilitet; förändring; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : I denna studie betraktas en organisations utveckling med ett meningsskapande-perspektiv, vilket kort innebär att handlingar skapar mening och mening skapar handlingar. Weicks (1995) inflytelserika tankemodell av meningsskapande har utvecklats till en modell och metod som kan tillämpas på ett empiriskt material. LÄS MER

 2. 2. Litteracitet genom interaktion

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Sari Vuorenpää; Örebro universitet.; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Svenska språket; Swedish Language; interaction; literacy; literacy events; literacy practices; literacy chains; multilingualism; translanguaging; initiative; lessons; onsets; lists; text conversations; stress; interaktion; litteracitet; litteracitetshändelser; litteracitetspraktiker; litteracitetskedjor; flerspråkighet; translaguaging; initiativ; genomgångar; uppstarter; listor; textsamtal; stress;

  Sammanfattning : Avhandlingen belyser hur litteracitetsinteraktion kan gå till i grundskolans flerspråkiga miljöer. Det handlar om samtal som uppstår i och kring skrivundervisning. Undersökningsmaterialet är insamlat från tre olika skolor inom skolår F-3, och i det materialet är det särskilt det som jag kallar litteracitetskedjor som uppmärksammas. LÄS MER

 3. 3. Personlig assistans i praktiken. Beredskap initiativ och vänskaplighet

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :Hanna Egard; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Personal assistance services; personal assistant; personal attendant; consumer direction; disability; ethnography; field study; face-to-face interaction; dramaturgical perspective Erving Goffman; definition of the situation; performance Personlig assistans; personlig assistent; brukarstyrning; funktionshinder; etnografi; fältarbete; dramaturgiskt perspektiv; situationsdefinitioner; Erving Goffman; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; dramaturgical perspective; performance;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Personlig assistans i praktiken Beredskap, initiativ och vänskaplighet Bakgrund, syfte och perspektivval Denna avhandling handlar om hur det går till att realisera personlig assistans, en insats för människor med omfattande funktionsnedsättningar. Serviceformen personlig assistans, som myntades av den amerikanska Independent Living –rörelsen i slutet av 1960 talet, utgör idag en del av flera europeiska länders handikappomsorg. LÄS MER

 4. 4. Sin egen hälsas smed Idéer, initiativ och organisationer inom svensk motionsidrott 1945–1981

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Hans Bolling; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; sport history; sports for all; sports movement; health; fitness; physical activity; welfare state; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : This dissertation studies the spread of sports for all in Sweden during the years 1945 to 1981. The purposes of the dissertation are twofold: in part to survey the forms of physical activities which were launched as sports for all after 1945, in part to answer the question: Why have almost all voluntarily organized sports in Sweden been part of one organization since the 1970s?In order to handle the diversities of activities that can fall within the concept of sport, two principal abstractions of the concept are used: one rigorous and one flexible. LÄS MER

 5. 5. Spelet om teaterpolitiken : Det svenska regionteatersystemet – från statligt initiativ till lokal realitet

  Detta är en avhandling från Teatertidningen

  Författare :Rikard Hoogland; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Pierre Bourdieu; Anthony Giddens; regional theatres; theatre for children; cultural fields; theatrical event; cultural policy; regionalism; social democracy; welfare state; theatre critique; group theatre; Nobuko Kawashima; Willmar Sauter; kulturpolitik; regionalisering; länsteatrar; regionteatrar; socialdemokrati; välfärdsstat; teaterkritik; gruppteater; fria grupper; barnteater; kulturella fält; teaterhändelsen; Riksteatern; Västernorrlands regionteater; Teater Västernorrland; Länsteatern i Dalarna; Dalateatern; Västmanlands länsteater; Teater Västmanland; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Film; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Filmvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to examine the impact that the new cultural policy had on the field of Swedish theatre in the 1970s. Of special interest is the system of regional theatres that emerged from the new cultural policy. In focus are the central political process, and the founding of three regional theatres. LÄS MER