Sökning: "talk-in-interaction"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade ordet talk-in-interaction.

 1. 1. Apokoinou in Swedish talk-in-interaction A family of methods for grammatical construction and the resolving of local communicative projects

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Niklas Norén; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; apokoinou; ethno-methods; dialogical grammar; utterance construction methods; syntax as process; prosody; grammatical constructions; communicative projects; Swedish talk-in-interaction; conversation analysis; interactional linguistics; apokoinou; etnometoder; dialogisk grammatik; metoder för yttrandekonstruktion; syntax som process; prosodi; samtalsgrammatiska konstruktioner; kommunikativa projekt; tal-i-interaktion; samtalsanalys; interaktionell lingvistik; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen undersöks den grammatiska samtalskonstruktionen apokoinou i svenskt samtalsspråk. I kontrast till traditioner av normativ grammatik och teoretiska perspektiv på språk, där apokoinou och besläktade fenomen har exkluderats från grammatisk beskrivning eller blivit behandlade som produkter av olika typer av misstag, är apokoinou här re-specificerad som en i högsta grad funktionell grammatisk resurs och metod för att åstadkomma lokala kommunikativa projekt i samtal. LÄS MER

 2. 2. Feeling by Doing The Social Organization of Everyday Emotions in Academic Talk-in-Interaction

  Detta är en avhandling från Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Erica Sandlund; Karlstads universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Conversation analysis; emotions; social interaction; talk-in-interaction; institutional; embarrassment; frustration; enjoyment; academic seminars; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; English; Engelska;

  Sammanfattning : The present dissertation is concerned with the social organization of emotions in talk-in-interaction. Conversation analytic procedures were used to uncover the practices through which participants in social interaction convey, understand, enact, and utilize emotions that are made relevant to the interaction. LÄS MER

 3. 3. Ressources linguistiques pour la gestion de l'intersubjectivité dans la parole en interaction : : Analyses conversationnelles et phonétiques

  Detta är en avhandling från Centre for Languages and Literature, Lund University

  Författare :Rasmus Persson; Lund University.; Lunds universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; French; conversation analysis; talk-in-interaction; interaction; intersubjectivity; phonetics; prosody; intonation; accentuation; formulations; receipts; repetition; turn prefaces; repeats; repair; Humaniora;

  Sammanfattning : This dissertation deals with conversational practices through which interactants manage issues of intersubjectivity, i.e. mutual understanding for all practical purposes. LÄS MER

 4. 4. Tandhygienisters arbete med patienter i ett mångkulturellt samhälle - en studie av migrationsrelaterade frågeställningar och samtal

  Detta är en avhandling från Malmö : Malmö : Malmö University. Faculty of Odontology, Malmö University. Faculty of Culture and Society

  Författare :Carin Björngren Cuadra; Malmö University.; Malmö University.; [2005]
  Nyckelord :Medicine; dental hygienist; public health; biopower; ethics; multiculturalisms; equal care; discursive practice; talk-in-interaction; migration; ethnicity; culture; agency; discourse analysis;

  Sammanfattning : The aim is to illuminate aspects of dental hygienists' work in multiethnic/multicultural societies, with focus on the intersection between the institutional activity and migration, ethnic diversity and culture issues. Hence, a tension between equality and diversity are discussed. The thesis has two analytical approaches, practice and discourse. LÄS MER

 5. 5. Samtalat skolledarskap kategoriserings- och identitetsarbete i interaktion

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anita Nordzell; Mälardalens högskola.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; School leadership; school management; educational management; membership categorization analysis; identity work; talk-in-interaction; meeting; interview; ethnomethodology; social constructionism; Skolledning; skolledare; kategoriserings- och konversationsanalys; identitetsarbete; interaktion; samtal; mötessamtal; intervjusamtal; etnometodologi; socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att visa hur skolorganisation, skolledning och skolledaridentiteter produceras, formas och omformas i samtalad interaktion samt att visa vilka diskursiva metoder som de samtalande använder för att bygga upp sina begrepp och kategorier och samtidigt göra dem socialt acceptabla i sitt sammanhang. Jag har tagit teoretisk och analytisk utgångspunkt i etnometodologi, socialkonstruktionism och kategoriseringsanalys. LÄS MER