Sökning: "literacy practices"

Visar resultat 1 - 5 av 82 avhandlingar innehållade orden literacy practices.

 1. 1. Framing Education Doing Comics Literacy in the Classroom

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Lars Wallner; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; classroom research; comics; comics literacy; discursive psychology; educational practice; literacy; multimodal interaction; social interaction; visual literacy; diskursiv psykologi; klassrumsforskning; literacy; multimodal interaktion; pedagogiskt arbete; serie-literacy; serier; social interaktion; visuell literacy;

  Sammanfattning : Interest in comics as Swedish school material has risen in the last few years and the publication of comics for children and adolescents has also increased. Meanwhile, although research around new literacies has taken an interest in combinations of image and text, there is still little research on comics as a literacy material, especially as part of school practices. LÄS MER

 2. 2. Literacy Practices in and out of School in Karagwe the Case of Primary School Literacy in Rural Tanzania

  Detta är en avhandling från Stockholm : Centrum för tvåspråkighetsforskning

  Författare :Åsa Wedin; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Literacy practices; bilingualism; Tanzania; Karagwe; language ideologies; literacy education; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Lingvistik;

  Sammanfattning : This study has investigated the question of relation between literacy practices in and out of school in rural Tanzania. By using the perspective of linguistic anthropology, literacy practices in five villages in Karagwe district in the northwest of Tanzania have been analysed. LÄS MER

 3. 3. Literacy Practices in and out of School in Karagwe The case of primary school literacy education in rural Tanzania

  Detta är en avhandling från Stockholm : Centre for research on Bilingualism Stockholm University

  Författare :Åsa Wedin; Högskolan Dalarna.; [2004]
  Nyckelord :literacy practices; bilingualism; Tanzania; Karagwe; language ideologies; literacy education; litteracitetspraxis; tvåspråkighet; språkideologier; språkundervisning; litteracitetsundervisning;

  Sammanfattning : This study has investigated the question of relation between literacy practices in and out of school in rural Tanzania. By using the perspective of linguistic anthropology, literacy practices in five villages in Karagwe district in the northwest of Tanzania have been analysed. LÄS MER

 4. 4. Litteracitet genom interaktion

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Sari Vuorenpää; Örebro universitet.; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Svenska språket; Swedish Language; interaction; literacy; literacy events; literacy practices; literacy chains; multilingualism; translanguaging; initiative; lessons; onsets; lists; text conversations; stress; interaktion; litteracitet; litteracitetshändelser; litteracitetspraktiker; litteracitetskedjor; flerspråkighet; translaguaging; initiativ; genomgångar; uppstarter; listor; textsamtal; stress;

  Sammanfattning : Avhandlingen belyser hur litteracitetsinteraktion kan gå till i grundskolans flerspråkiga miljöer. Det handlar om samtal som uppstår i och kring skrivundervisning. Undersökningsmaterialet är insamlat från tre olika skolor inom skolår F-3, och i det materialet är det särskilt det som jag kallar litteracitetskedjor som uppmärksammas. LÄS MER

 5. 5. Med andra ord Samspel och villkor för litteracitet bland nyanlända barn

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Susanne Duek; Karlstads universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; New Literacy Studies; newly-arrived; children; family literacy; literacy practices; home and school literacy; multilingualism; ethnography; Swedish as second language; sociocultural incongruence; habitus; symbolic capital; short or no education parents; Pedagogiskt arbete; Educational Work; Swedish as a Second Language; Svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : This doctoral thesis centres on six children, aged four to nine, who relatively recently immigrated to Sweden. The children’s encounters with literacy are in focus. LÄS MER