Sökning: "litteracitetskedjor"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet litteracitetskedjor.

  1. 1. Litteracitet genom interaktion

    Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

    Författare :Sari Vuorenpää; Örebro universitet.; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2016]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Svenska språket; Swedish Language; interaction; literacy; literacy events; literacy practices; literacy chains; multilingualism; translanguaging; initiative; lessons; onsets; lists; text conversations; stress; interaktion; litteracitet; litteracitetshändelser; litteracitetspraktiker; litteracitetskedjor; flerspråkighet; translaguaging; initiativ; genomgångar; uppstarter; listor; textsamtal; stress;

    Sammanfattning : Avhandlingen belyser hur litteracitetsinteraktion kan gå till i grundskolans flerspråkiga miljöer. Det handlar om samtal som uppstår i och kring skrivundervisning. Undersökningsmaterialet är insamlat från tre olika skolor inom skolår F-3, och i det materialet är det särskilt det som jag kallar litteracitetskedjor som uppmärksammas. LÄS MER