Sökning: "litteracitet"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade ordet litteracitet.

 1. 1. Litteracitet genom interaktion

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Sari Vuorenpää; Örebro universitet.; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Svenska språket; Swedish Language; interaction; literacy; literacy events; literacy practices; literacy chains; multilingualism; translanguaging; initiative; lessons; onsets; lists; text conversations; stress; interaktion; litteracitet; litteracitetshändelser; litteracitetspraktiker; litteracitetskedjor; flerspråkighet; translaguaging; initiativ; genomgångar; uppstarter; listor; textsamtal; stress;

  Sammanfattning : Avhandlingen belyser hur litteracitetsinteraktion kan gå till i grundskolans flerspråkiga miljöer. Det handlar om samtal som uppstår i och kring skrivundervisning. Undersökningsmaterialet är insamlat från tre olika skolor inom skolår F-3, och i det materialet är det särskilt det som jag kallar litteracitetskedjor som uppmärksammas. LÄS MER

 2. 2. Litteracitet och visuella texter Studier om lärare och kortutbildade deltagare i sfi

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet

  Författare :Qarin Franker; Stockholms universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Bilingualism; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Tvåspråkighet; Education in Languages and Language Development; utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling; adult basic literacy education; election posters; literacies; model reader; multimodality; reading paths; repertoire; second language; social semiotics; Swedish language programme for immigrants sfi ; visual texts; alfabetisering; vuxnas litteracitet; andraspråksundervisning; sfi; visuella texter; sociosemiotik;

  Sammanfattning : This thesis aims to contribute to the growing body of knowledge concerning the adult basic literacy education in the Nordic countries and broaden research on literacy from its traditional focus on verbal texts to include images and visual texts. The thesis comprises a research survey concerning adult literacy and two empirical, exploratory studies focusing on the use of visual texts in the basic Swedish language programme for adult immigrants, Svenskundervisning för invandrare (sfi). LÄS MER

 3. 3. Att erövra litteracitet : Små barns kommunikativa möten med berättande, bilder, text och tecken i förskolan

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Elisabeth Björklund; Högskolan i Gävle.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; literacy; early literacy; ethnography; children; pre-school; interaction; communication; socio-cultural perspective;

  Sammanfattning : This thesis is based on an ethnographic field study among a group of monolingual children from one and a half to three years old at a pre-school in a Swedish village. The primary aim of the study has been to gain knowledge about how young children conquer and express literacy in their everyday lives. LÄS MER

 4. 4. Towards a minor bilingualism Exploring variations of language and literacy in early childhood education

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anna Martín-Bylund; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; minor; bilingualism; variations; language; literacy; Deleuze and Guattari; materialsemiotic; early childhood education; il literacy; language politics and language policy; minor; tvåspråkighet; variationer; språk; litteracitet; Deleuze Guattari; materialsemiotisk; förskola; il literacy; språkpolitik och språkpolicy;

  Sammanfattning : The aim of this compilation thesis is to explore variations in bilingualism with the help of everyday specific situations at a Spanish-Swedish early childhood institution in Sweden, and by means of a ‘material-semiotic theorizing’. This means that material and semiotic elements are treated equally and entwined. LÄS MER

 5. 5. Litteracitetsaktiviteter i skärningspunkten mellan lek och undervisning i förskola och förskoleklass

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Kerstin Botö; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; litteracitet; undervisning; lek; förskola; förskoleklass; pedagogiskt tv-program; intersubjektivitet; guidat deltagande;

  Sammanfattning : This licentiate thesis aims to contribute to the field of early childhood literacy by focusing on the in situ communication and interaction in literacy activities in preschools and preschool classes. The studied activities were designed by preschool teachers by means of using the educational television programme Life in Letterland (Livet i Bokstavslandet in Swedish) as a point of departure. LÄS MER