Sökning: "litteracitet"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade ordet litteracitet.

 1. 1. Litteracitet genom interaktion

  Författare :Sari Vuorenpää; Per Ledin; Anna-Malin Karlsson; Linda Kahlin; Christina Olin-Scheller; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; interaction; literacy; literacy events; literacy practices; literacy chains; multilingualism; translanguaging; initiative; lessons; onsets; lists; text conversations; stress; interaktion; litteracitet; litteracitetshändelser; litteracitetspraktiker; litteracitetskedjor; flerspråkighet; translaguaging; initiativ; genomgångar; uppstarter; listor; textsamtal; stress; Svenska språket; Swedish Language;

  Sammanfattning : he dissertation Litteracitet genom interaktion [‘Literacy through Interaction’] spotlights how literacy interaction can work in the primary school’s multilinguistic environments. It investigates conversations that occur in and around teaching about writing. LÄS MER

 2. 2. Att erövra litteracitet : Små barns kommunikativa möten med berättande, bilder, text och tecken i förskolan

  Författare :Elisabeth Björklund; Eva Johansson; Ingrid Pramling Samuelsson; Caroline Liberg; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; literacy; early literacy; ethnography; children; pre-school; interaction; communication; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis is based on an ethnographic field study among a group of monolingual children from one and a half to three years old at a pre-school in a Swedish village. The primary aim of the study has been to gain knowledge about how young children conquer and express literacy in their everyday lives. LÄS MER

 3. 3. Litteracitet och visuella texter : Studier om lärare och kortutbildade deltagare i sfi

  Författare :Qarin Franker; Monica Axelsson; Yvonne Eriksson; Christopher Stroud; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; adult basic literacy education; election posters; literacies; model reader; multimodality; reading paths; repertoire; second language; social semiotics; Swedish language programme for immigrants sfi ; visual texts; Bilingualism; Tvåspråkighet; Education in Languages and Language Development; utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling;

  Sammanfattning : This thesis aims to contribute to the growing body of knowledge concerning the adult basic literacy education in the Nordic countries and broaden research on literacy from its traditional focus on verbal texts to include images and visual texts. The thesis comprises a research survey concerning adult literacy and two empirical, exploratory studies focusing on the use of visual texts in the basic Swedish language programme for adult immigrants, Svenskundervisning för invandrare (sfi). LÄS MER

 4. 4. Towards a minor bilingualism : Exploring variations of language and literacy in early childhood education

  Författare :Anna Martín-Bylund; Polly Björk-Willén; Eva Reimers; Diana Masny; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANITIES; minor; bilingualism; variations; language; literacy; Deleuze and Guattari; materialsemiotic; early childhood education; il literacy; language politics and language policy; minor; tvåspråkighet; variationer; språk; litteracitet; Deleuze Guattari; materialsemiotisk; förskola; il literacy; språkpolitik och språkpolicy;

  Sammanfattning : The aim of this compilation thesis is to explore variations in bilingualism with the help of everyday specific situations at a Spanish-Swedish early childhood institution in Sweden, and by means of a ‘material-semiotic theorizing’. This means that material and semiotic elements are treated equally and entwined. LÄS MER

 5. 5. Litteracitetsaktiviteter i skärningspunkten mellan lek och undervisning i förskola och förskoleklass

  Författare :Kerstin Botö; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; litteracitet; undervisning; lek; förskola; förskoleklass; pedagogiskt tv-program; intersubjektivitet; guidat deltagande;

  Sammanfattning : This licentiate thesis aims to contribute to the field of early childhood literacy by focusing on the in situ communication and interaction in literacy activities in preschools and preschool classes. The studied activities were designed by preschool teachers by means of using the educational television programme Life in Letterland (Livet i Bokstavslandet in Swedish) as a point of departure. LÄS MER