Sökning: "socialkonstruktionism"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet socialkonstruktionism.

 1. 1. Samtalat skolledarskap : kategoriserings- och identitetsarbete i interaktion

  Författare :Anita Nordzell; Gunnar Sundgren; Mats Börjesson; Fritjof Sahlström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; School leadership; school management; educational management; membership categorization analysis; identity work; talk-in-interaction; meeting; interview; ethnomethodology; social constructionism; Skolledning; skolledare; kategoriserings- och konversationsanalys; identitetsarbete; interaktion; samtal; mötessamtal; intervjusamtal; etnometodologi; socialkonstruktionism; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att visa hur skolorganisation, skolledning och skolledaridentiteter produceras, formas och omformas i samtalad interaktion samt att visa vilka diskursiva metoder som de samtalande använder för att bygga upp sina begrepp och kategorier och samtidigt göra dem socialt acceptabla i sitt sammanhang. Jag har tagit teoretisk och analytisk utgångspunkt i etnometodologi, socialkonstruktionism och kategoriseringsanalys. LÄS MER

 2. 2. Se lika ung ut som du känner dig : Kulturella föreställningar om ålder och åldrande i populärpress för kvinnor över 40

  Författare :Karin Lövgren; Magnus Berg; Anette Göthlund; Gunilla Jarlbro; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Cultural conceptions; doing age; age; ageing; age studies; ageism; middle age; social gerontology; cultural gerontology; social constructionism; cultural studies; popular press; advertising; gender; visual studies; Kulturella föreställningar; göra ålder; socialkonstruktionism; kulturstudier; populärpress; reklam; ålder; åldrande; medelålder; socialgerontologi; kulturgerontologi; genus; intervjuer; innehållsanalys; kvinnobilder; Tara; M Magasin; Laura; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker kulturella föreställningar om ålder och åldrande med utgångspunkt i populärpress för kvinnor över 40. Under 2000-talet har flera veckotidningar lanserats som vänder sig till kvinnor i medelåldern, med ålder som försäljningsargument. LÄS MER

 3. 3. Readiness or resistance? : Newly arrived adult migrants' experiences, meaning making, and learning in Sweden

  Författare :Afrah Abdulla; Lisbeth Eriksson; Signild Risenfors; Hans-Erik Hermansson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; adult learning; migration; newly arrived migrants; transformative learning; meaning making; citizenship education; social constructionism; etablering; integration; vuxnas lärande; migration; nyanlända migranter; transformativt lärande; meningsskapande; citizenship education; socialkonstruktionism; etablering; integration; Adult learning; Utbildningsvetenskap; Educational science;

  Sammanfattning : This thesis is about newly arrived adult migrants’ meaning making and learning in Swedish society during the two years’ introduction period, after they have received the residence permit. I have specifically studied Arabic speaking adults’ meaning making and learning, by carrying out observations and individual in-depth interviews with 12 migrants. LÄS MER

 4. 4. Språkets makt : en studie av vårdpersonals tal om psykiatriska patienter och brukare

  Författare :Kristina Eivergård; Ove Hellzén; Ingela Enmarker; Ulrika Hörberg; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Content Analysis; Discourse Analysis; Femininity; Foucault; Language Masculinity; Nursing; Patients; Power; Psychiatry; Social Constructionism; brukare; diskursanalys; femininitet; Foucault; innehållsanalys; maskulinitet; makt; omvårdnad; patienter; psykiatri; socialkonstruktionism; språk;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation was to critically examine, based on three selected psychiatric care environments, how healthcare staff talk about patients and users with a focus on how notions of gender are produced and reproduced during rounds and in reportings.Reportings and rounds are daily activities in almost all healthcare practices. LÄS MER

 5. 5. "...världens skridskotystnad före Bach" : historiskt informerad uppförandepraxis ur ett kontextuellt musikontologiskt perspektiv, belyst genom en fallstudie av Sonat i E-dur, BWV 1035, av J S Bach

  Författare :Lena Weman Ericsson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Historically informed performance practice; contextual musical ontology; Johann Sebastian Bach; BWV 1035; authenticity; socio‐cultural context; social constructionism; musical work; intention; interpretation; flute; sonata; historiskt informerad uppförandepraxis; kontextuell musikontologi; Johann Sebastian Bach; BWV 1035; flöjt; musikverk; interpretation; socio-kulturell kontext; socialkonstruktionism; Musikalisk gestaltning; Musical Performance;

  Sammanfattning : The aim of the present study is to explore the so-called historically informed performance movement, which also is my own musical performance tradition, from a general perspective grounded in musical philosophy. The discussions concerning this performance tradition have been dominated by different subjects, such as musical works, authenticity, intention and interpretation. LÄS MER