Sökning: "world war I"

Visar resultat 1 - 5 av 214 avhandlingar innehållade orden world war I.

 1. 1. Fångna i begreppen? : Revolution, tid och politik i svensk socialistisk press 1917–1924

  Författare :Karin Jonsson; Lars Ekdahl; Ylva Waldemarson; Lars Berggren; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Labour movement history; conceptual history; revolution; February revolution; October revolution; the Swedish revolution; political revolution; social revolution; world revolution; revolutionary; anarchism; social democracy; syndicalism; left socialism; reform; evolution; determinism; voluntarism; Judaeo-Christian metaphors; Arbetarrörelsens historia; begreppshistoria; revolution; februarirevolutionen; oktoberrevolutionen; den svenska revolutionen; politisk revolution; social revolution; världsrevolution; revolutionär; anarkism; socialdemokrati; syndikalism; vänstersocialism; reform; evolution; determinism; volontarism; judisk-kristna metaforer; Historical Studies; Historiska studier; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : This thesis studies the uses of the concept of revolution in Swedish socialist press from 1917 to 1924. Political revolution and civil wars shook several countries. The Russian February and October Revolutions were soon followed by uprisings in countries such as Germany and Finland. LÄS MER

 2. 2. Kvinnorörelsen och efterkrigsplaneringen : statsfeminism i svensk arbetsmarknadspolitik under och kort efter andra världskriget

  Författare :Nina Almgren; Lena Eskilsson; Ann-Katrin Hatje; Lisa Öberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :History; women s work; post-war planning; state feminism; women s movement; the Second World War; labour market policy; welfare state; gender; strategies; citizenship; formative phase; Historia; kvinnors arbete; efterkrigsplanering; statsfeminism; kvinnorörelsen; andra världskriget; arbetsmarknadspolitik; välfärdsstat; genus; strategier; medborgarskap; formativ period; History; historia;

  Sammanfattning : This thesis has analysed the relations among the women’s movement, the state and the labour market policy during and shortly after the Second World War and to what extent this period can be characterised as a formative phase as regards gender relations. The aim has been to study women’s strategic actions in order to influence the Swedish Government’s labour market policy in the period from 1939 to 1947. LÄS MER

 3. 3. Insurance and cartels through wars and depressions : Swedish Marine insurance and reinsurance between the World Wars

  Författare :Gustav Jakob Petersson; Magnus Lindmark; Lars-Fredrik Andersson; Robin Pearson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Interwar period; world war I; first world war; second world war; world war II; deflation crisis; great depression; insurance history; marine insurance; Swedish insurance; international insurance; cartel theory; reinsurance theory; risk diversification theory; agency theory; exchange-rate fluctuations; currency risks; monetary risks; British competition; English competition; Lloyd s; cartelisation; cartel; international cartel; tariffs; stock insurance company; mutual insurance company; stock insurers; mutual insurers; The Swedish Association of Marine Underwriters; Sjöassuradörernas förening; prohibition of competition; price agreements; market division agreements; cheating; international competition; The International Union of Marine Insurance; IUMI; Internationaler Transport-Versicherungs-Verband; reinsurance; reinsurance retention ratio; loss ratio; combined ratio; reinsurance crisis; information asymmetry; information asymmetries; risk diversification; Internationaler Transport-Versicherungs-Verband; Versicherungsgeschichte; Transportversicherung; Zwischenkriegszeit; Versicherungskrise; Versicherungskartell; Rückversicherung; Mellankrigstiden; första världskriget; andra världskriget; deflationskrisen; stora depressionen; försäkringshistoria; marinförsäkring; sjöförsäkring; svensk försäkring; internationell försäkring; kartellteori; återförsäkringsteori; riskdiversifiering; incitamentsteori; växelkursfluktuationer; valutarisk; brittisk konkurrens; engelsk konkurrens; Lloyd s; monetär risk; kartellisering; tariffer; försäkringsaktiebolag; ömsesidiga försäkringsbolag; Sjöassuradörernas förening; The Swedish Association of Marine Underwriters; prisöverenskommelser; marknadsuppdelningsavtal; konkurrensförbud; konkurrensavtal; avtalsbrott; internationell konkurrens; The International Union of Marine Insurance; IUMI; Internationaler Transport-Versicherungs-Verband; återförsäkring; återförsäkringskris; återförsäkringsgrad; informationsassymetrier; riskdiversifiering; förlustkvot; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to enhance our understanding of Swedish marine insurers' choices of business strategies under the potentially difficult business circumstances of the interwar period 1918-1939. Little previous research exists on marine insurance during the interwar period. LÄS MER

 4. 4. Kameran i krig : den fotografiska iscensättningen av Vietnamkriget i svensk press

  Författare :Kari Andén-Papadopoulos; Peter Larsen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; war photography; Vietnam war; media; visual communication; documentary photography; photo history; photo theory; Sweden; gender theory; masculinity; femininity; postcolonial theory; cultural studies; ideologies; medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Studies;

  Sammanfattning : The doctoral thesis deals with the problems of (news) photographic representation in general, and is based on an empirical study ofVietnam War photography in four major Swedish daily newspapers. A more specific aim of the thesis is to investigate and ideologically evaluate the representational strategies of the press photographs. LÄS MER

 5. 5. Minnesspår : Hågkomstens rum och rörelse i skuggan av flykt

  Författare :Maryam Adjam; Magnus Öhlander; Irina Sandomirskaja; Kyrre Kverndokk; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Memory; history; lived experience; memory poetics; movement; montage; place memory; spatiality; World War II; Estonia; refugees; Minne; historia; levd erfarenhet; varande; minnespoetik; rörelse; montage; minnesplats; rumslighet; andra världskriget; Estland; flykt; Historical Studies; Historiska studier; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : Focusing on the memories of Estonian refugees moving to Sweden in the wake of World War II, I analyze the concepts of “memory space” and history within the framework of the Escape as a master narrative. Following the research participants to the sites of their memories in Estonia and Sweden today, raised the questions what constitutes a lived memory space, and how is history defined within it?Through a combination of a phenomenological analysis of memory’s lived ex­perience, using Walter Benjamin’s concept of montage as radical remembering and its dialectical relation to history, I show how embodied memories shape their own space, a space not always framed by historical master narratives and identity posi­tions, but rather a searching space that is always changing. LÄS MER