Sökning: "historia"

Visar resultat 1 - 5 av 3886 avhandlingar innehållade ordet historia.

 1. 1. Kommunen gör historia : Museer, identitet och berättelser i Eskilstuna 1959-2000

  Författare :Johan Samuelsson; Maths Isacson; Klas Nyberg; Annika Alzén; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Economic history; Museums; narration; history of culture; cultural politics; identity; cultural heritage; municipality; city; Ekonomisk historia; Economic history; Ekonomisk historia; ekonomisk historia; Economic History; Ämnesdidaktik; Subject Didactics; History; Historia;

  Sammanfattning : The overall purpose of the thesis is to examine the shaping of the identity of the municipality. One empirical question raised in the dissertation is how the municipal museum has been established as a part of the municipal administration. LÄS MER

 2. 2. Socialdemokraterna skriver historia : Historieskrivning som ideologisk maktresurs 1892-2000

  Författare :Åsa Linderborg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Swedish Social Democracy; 20th century; historiography; history of historiography; hegemony; identity; reformism; nationalism; science; Historia; History subjects; Historieämnen; historia; History;

  Sammanfattning : This is a historiographical study of how the Swedish Social Democracy has described both its own and Sweden's history during the period 1892-2000. The Social Democratic endeavour to attain hegemony and struggle for the public view of history is focused. LÄS MER

 3. 3. Fatta historia : En explorativ fallstudie om historieundervisning och historiebruk i en högstadieklass

  Författare :Hans Olofsson; Ulla Runesson; Kenneth Nordgren; Martin Stolare; Per Eliasson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History subjects; Historieämnen; History; Historia;

  Sammanfattning : Studiens huvudsyfte är att utforska hur historieämnet konstitueras av lärare och eleverunder arbetet med ett ämnesområde, i det här fallet första världskrigets och mellankrigstidenshistoria. Närmare bestämt undersöker den hur informanterna gemensamt skaparhistorisk mening genom att erfara och tolka det förflutna i klassrummet. LÄS MER

 4. 4. Den stora gruvstrejken i Malmfälten : En muntlig historia

  Författare :Robert Nilsson Mohammadi; Bo Persson; Inga Sanner; Håkan Blomqvist; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Oral history; to give voice; memory; narrative; documentary theatre; solidarity; miners’ strike; mining; miners; labour history; LKAB; The Norrbotten ore fields; wild cat strikes; social movements; the new left; Muntlig historia; att ge röst; minne; berättelse; gruppteater; solidaritet; gruvstrejk; gruvarbete; gruvarbetare; arbetslivshistoria; LKAB; Malmfälten; vilda strejker; sociala rörelser; den nya vänstern; historia; History;

  Sammanfattning : This dissertation explores how the miners’ strike in the Norrbotten ore fields 1969–70 has been made meaningful. For a long time, this strike has been a centre of debates and reflections on society, culture, and history in Sweden. LÄS MER

 5. 5. History in the Service of Mankind : International Guidelines and History Education in Upper Secondary Schools in Sweden, 1927–2002

  Författare :Thomas Nygren; Daniel Lindmark; Bengt Schüllerqvist; Harry Haue; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; history teaching; League of Nations; UNESCO; Council of Europe; curriculum; History; Historia; Subject didactics; Ämnesdidaktik; didactics of history; historia med didaktisk inriktning; historiedidaktik; didactics of history; history and history teaching;

  Sammanfattning : In this study the guidelines of the League of Nations, UNESCO and the Council of Europe are investigated in relation to Swedish national curricula, teachers’ perceptions of and students’ work in history, from 1927 to 2002.Inspired by John I Goodlad’s notions of curricula and implementation, the formulation of history is studied. LÄS MER