Sökning: "masculinity"

Visar resultat 1 - 5 av 268 avhandlingar innehållade ordet masculinity.

 1. 1. Maskulinitet : representation, ideologi, retorik

  Författare :Bo Nilsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Maskulinitetens mening : En fenomenologisk undersökning av den psykoterapeutiska situationen

  Författare :Jakob Ulenius; Gunnar Karlsson; Robert Ohlsson; Petra Roll Bennet; Gudrun Olsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; masculinity; the psychotherapeutic situation; psychodynamic psychotherapy; masculinity suffering; masculinity narrative; patient experience; therapist experience; empirical phenomenology; intentionality; life world; lived body; orientation; maskulinitet; den psykoterapeutiska situationen; psykodynamisk psykoterapi; maskulinitetsproblematik; maskulinitetsnarrativ; patientupplevelse; terapeutupplevelse; empirisk fenomenologi; intentionalitet; livsvärld; levd kropp; orientering; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Masculinity is an elusive and ambiguous phenomenon that can manifest itself in many different ways in different contexts. This study focuses on the emergence of masculinity within the psychodynamic psychotherapeutic situation, with a focus on how masculinity is experienced. LÄS MER

 3. 3. Det tillåtande och det begränsande. En studie om pojkars syn på studier och ungdomars normer kring maskulinitet

  Författare :Fredrik Zimmerman; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Högstadiet genusaspekter; Ungdomar och könsroller; Pojkar; Studiemotivation; Manlighet; Boys; Masculinity; Motivation in education; Sverige; Könsroller; Grundskolan; Pojkar; Studiemotivation; Manlighet; Sverige; masculinity; norms; under achievement; anti school-culture; ethnography; gender constructions; hegemonic masculinity; homosociality; boys; Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet; Teacher Education and Education Work;

  Sammanfattning : Att pojkar generellt presterar sämre än flickor i skolan har ofta hävdats ha en relation till normer kring maskulinitet. Normer kring maskulinitetens negativa inverkan på studievanor har observerats på skolor med en dominerande ”antipluggkultur” eller en dominerande ”ingen ansträngningskultur” bland pojkarna. LÄS MER

 4. 4. Suburbia Rewritten : Masculinity and Affect in Contemporary American Literature

  Författare :Ola Jönsson; Danuta Fjellestad; Helena Wahlström Henriksson; Heinz Ickstadt; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Suburbia; affect; masculinity; domophobia; masculinity in crisis; separate spheres; fatherhood; Joyce Carol Oates; Rick Moody; Philip Roth; John Updike; Richard Yates; John Cheever.; Literature; Litteraturvetenskap; English; Engelska;

  Sammanfattning : Suburbia has made a powerful return in American literature of the past two decades. This renaissance of suburban fictional narrative bears the signum of alienated, anxious, and resentful white middle-class men in gray flannel suits that has remained since the formative postwar period of the 1950s and 1960s. LÄS MER

 5. 5. Den nye mannen : Statlig maskulinitetspolitik i Sverige från 1980-talet till 2020-talet

  Författare :Niclas Järvklo; Elisabeth Mansén; Lenita Freidenvall; Helena Hill; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; masculinity; national masculinity policy in Sweden; politics of masculinities; gender equality; ideational policy analysis; history of ideas; feminist discursive institutionalism; History of Ideas; idéhistoria;

  Sammanfattning : The purpose of the dissertation is to analyze the institutionalization of national masculinity policy in Sweden, focusing on idea and policy development regarding the issue of men and gender equality from the 1980s until the 2020s. Swedish national masculinity policy can be characterized as a delimitable area within gender equality policy that is specifically focused on promoting the development of gender equal men. LÄS MER