Sökning: "monetär risk"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden monetär risk.

 1. 1. Insurance and cartels through wars and depressions : Swedish Marine insurance and reinsurance between the World Wars

  Författare :Gustav Jakob Petersson; Magnus Lindmark; Lars-Fredrik Andersson; Robin Pearson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Interwar period; world war I; first world war; second world war; world war II; deflation crisis; great depression; insurance history; marine insurance; Swedish insurance; international insurance; cartel theory; reinsurance theory; risk diversification theory; agency theory; exchange-rate fluctuations; currency risks; monetary risks; British competition; English competition; Lloyd s; cartelisation; cartel; international cartel; tariffs; stock insurance company; mutual insurance company; stock insurers; mutual insurers; The Swedish Association of Marine Underwriters; Sjöassuradörernas förening; prohibition of competition; price agreements; market division agreements; cheating; international competition; The International Union of Marine Insurance; IUMI; Internationaler Transport-Versicherungs-Verband; reinsurance; reinsurance retention ratio; loss ratio; combined ratio; reinsurance crisis; information asymmetry; information asymmetries; risk diversification; Internationaler Transport-Versicherungs-Verband; Versicherungsgeschichte; Transportversicherung; Zwischenkriegszeit; Versicherungskrise; Versicherungskartell; Rückversicherung; Mellankrigstiden; första världskriget; andra världskriget; deflationskrisen; stora depressionen; försäkringshistoria; marinförsäkring; sjöförsäkring; svensk försäkring; internationell försäkring; kartellteori; återförsäkringsteori; riskdiversifiering; incitamentsteori; växelkursfluktuationer; valutarisk; brittisk konkurrens; engelsk konkurrens; Lloyd s; monetär risk; kartellisering; tariffer; försäkringsaktiebolag; ömsesidiga försäkringsbolag; Sjöassuradörernas förening; The Swedish Association of Marine Underwriters; prisöverenskommelser; marknadsuppdelningsavtal; konkurrensförbud; konkurrensavtal; avtalsbrott; internationell konkurrens; The International Union of Marine Insurance; IUMI; Internationaler Transport-Versicherungs-Verband; återförsäkring; återförsäkringskris; återförsäkringsgrad; informationsassymetrier; riskdiversifiering; förlustkvot; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to enhance our understanding of Swedish marine insurers' choices of business strategies under the potentially difficult business circumstances of the interwar period 1918-1939. Little previous research exists on marine insurance during the interwar period. LÄS MER

 2. 2. Communication in Games and Decision Making under Risk

  Författare :Erik Wengström; Nationalekonomiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Communication; Repeated Bertrand Games Cooperation; Renegotiation; Experiments; Risk Aversion; Non-cooperative Game Theory; Selection; Loss Aversion; Timing of Uncertainty Resolution;

  Sammanfattning : This thesis is divided into two distinct parts. The first part studies communication in games and the second part investigates individual decision making under risk. Chapters 2 – 4, co-authored with Ola Andersson, investigate communication and renegotiation in dynamic games. LÄS MER

 3. 3. Making Blue Carbon : Coastal Ecosystems at the Science-Policy Interface

  Författare :Terese Thoni; BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; climate change; UNFCCC; science-policy interface; Blue Carbon; coastal ecosystems; klimatförändringarna; kustnära ekosystem; blått kol; relationen mellan vetenskap och politik; UNFCCC;

  Sammanfattning : Climate change is a growing threat to mankind. The message from the scientific community is clear: we need to act fast and profoundly. The political response has, however, been slow. The likelihood that we will be able to meet our political climate goals only by reducing emissions is slim. LÄS MER