Sökning: "world war II"

Visar resultat 1 - 5 av 95 avhandlingar innehållade orden world war II.

 1. 1. Insurance and cartels through wars and depressions : Swedish Marine insurance and reinsurance between the World Wars

  Författare :Gustav Jakob Petersson; Magnus Lindmark; Lars-Fredrik Andersson; Robin Pearson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Interwar period; world war I; first world war; second world war; world war II; deflation crisis; great depression; insurance history; marine insurance; Swedish insurance; international insurance; cartel theory; reinsurance theory; risk diversification theory; agency theory; exchange-rate fluctuations; currency risks; monetary risks; British competition; English competition; Lloyd s; cartelisation; cartel; international cartel; tariffs; stock insurance company; mutual insurance company; stock insurers; mutual insurers; The Swedish Association of Marine Underwriters; Sjöassuradörernas förening; prohibition of competition; price agreements; market division agreements; cheating; international competition; The International Union of Marine Insurance; IUMI; Internationaler Transport-Versicherungs-Verband; reinsurance; reinsurance retention ratio; loss ratio; combined ratio; reinsurance crisis; information asymmetry; information asymmetries; risk diversification; Internationaler Transport-Versicherungs-Verband; Versicherungsgeschichte; Transportversicherung; Zwischenkriegszeit; Versicherungskrise; Versicherungskartell; Rückversicherung; Mellankrigstiden; första världskriget; andra världskriget; deflationskrisen; stora depressionen; försäkringshistoria; marinförsäkring; sjöförsäkring; svensk försäkring; internationell försäkring; kartellteori; återförsäkringsteori; riskdiversifiering; incitamentsteori; växelkursfluktuationer; valutarisk; brittisk konkurrens; engelsk konkurrens; Lloyd s; monetär risk; kartellisering; tariffer; försäkringsaktiebolag; ömsesidiga försäkringsbolag; Sjöassuradörernas förening; The Swedish Association of Marine Underwriters; prisöverenskommelser; marknadsuppdelningsavtal; konkurrensförbud; konkurrensavtal; avtalsbrott; internationell konkurrens; The International Union of Marine Insurance; IUMI; Internationaler Transport-Versicherungs-Verband; återförsäkring; återförsäkringskris; återförsäkringsgrad; informationsassymetrier; riskdiversifiering; förlustkvot; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to enhance our understanding of Swedish marine insurers' choices of business strategies under the potentially difficult business circumstances of the interwar period 1918-1939. Little previous research exists on marine insurance during the interwar period. LÄS MER

 2. 2. Painful legacy of World War II: Nazi forced enlistment : Alsatian/Mosellan Prisoners of War and the Soviet Prison Camp of Tambov

  Författare :Florence Fröhlig; Mats Lindqvist; Barbro Blehr; Susanne Nylund Skog; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Legacy of World War II; forced conscription; prisoners of war; Alsace Moselle; Soviet prison camp; internment; captivity; Tambov; traumatic experiences; construction of silence; family of remembrance; master narrative; pilgrimage; dark tourism; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : This dissertation concerns the legacy of the Nazi forced enlistment during World War II and focuses more precisely on the case of Alsace/Moselle. Many of these French men, enlisted by force from 1942 in the German army, were sent to the Eastern Front and experienced Soviet prison camps. LÄS MER

 3. 3. The Politics of Combat : The Political and Strategic Impact of Tactical-Level Subcultures, 1939-1995

  Författare :Tony Ingesson; Statsvetenskapliga institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; implementation; Public Administration; civil-military relations; strategic; tactical; military; combat; war; security; strategic corporal; submarines; u-boats; Yom Kippur War; WWII; Bosnia War; Nordbat; Dutchbat; Srebrenica; Song My; My Lai; Ubootwaffe; Dönitz; Totenkopfverbände; Eicke; Concentration camps; Holocaust; atrocities; subcultures;

  Sammanfattning : This dissertation argues that lower-level military leaders, commanding between a dozen and a few hundred troops, can have a major political and strategic impact. Furthermore, it is argued that the decisions made by these lower-level military leaders are shaped by subcultures, in particular under conditions of stress and uncertainty. LÄS MER

 4. 4. The Old World Journey : National Identity in Four American Novels from 1960 to 1973

  Författare :Eva Zetterberg Pettersson; Elisabeth Herion-Sarafidis; Rolf Lundén; Fredrik Christian Brögger; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; English language; Erica Jong; William Styron; Mary McCarthy; John A. Williams; Birds of America; Fear of Flying; Set This House on Fire; The Man Who Cried I Am; international novel; journey narrative; European journey; nationalism; national identity; Old World; Europe ; America ; Engelska; English language; Engelska språket;

  Sammanfattning : A commonly held assumption among literary critics is that the motif of the European journey is exhausted in American literature in the post-World-War-II period. Challenging this view, the present study claims that the Old World journey narrative lives on, but in new guises, and that it continues to be a forum for the discussion of American national identity. LÄS MER

 5. 5. Constructing Soviet Cultural Policy : Cybernetics and Governance in Lithuania after World War II

  Författare :Egle Rindzeviciute; Irina Sandomirskaja; Martin Kylhammar; Tony Benett; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Cultural policy; governance; cybernetics; Lithuania; the Soviet Union; governmentality; Kulturpolitik; styrning; cybernetik; Litauen; Sovjetunionen; governmentality; Cultural heritage and cultural production; Kulturarv och kulturproduktion;

  Sammanfattning : Efter första världskriget var Sovjetunionen en av de första moderna stater som uttryckligen ägnade sig åt att övervaka och styra kulturen, vilket tog sig formen av en formaliserad och institutionaliserad statlig kulturpolitik. I denna övervakningsoch styrningsprocess försåg vetenskap och teknologi staten med konceptuella och materiella resurser vilka användes för att definiera såväl själva processen som föremålet för den. LÄS MER