Sökning: "insurance history"

Visar resultat 1 - 5 av 42 avhandlingar innehållade orden insurance history.

 1. 1. Trygghet som handelsvara : Privat folkförsäkring i det framväxande välfärdssamhället 1900–1950

  Författare :Alf Sjöblom; Orsi Husz; Nils Edling; Niklas Stenlås; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Industrial Life Insurance; Industrial Assurance; Insurance; Welfare; Welfare State; Social Policy; Marketing; Governmentality; Social Engineering; Actuarial; Sweden; 20th Century; Trust; Agency System; History; historia;

  Sammanfattning : Industrial Life Insurance (ILI) was introduced in Sweden in the beginning of the 1900s. Following models already used in the United Kingdom and the United States, this insurance was specifically aimed at manual labourers, promising pension savings and compensation to surviving relatives. LÄS MER

 2. 2. Vården av de arbetsoförmögna : reumatikervårdens framväxt i den tidiga välfärdsstaten

  Författare :Henrik Karlsson; Björn Horgby; Magdalena Bengtsson-Levin; Christina Carlsson Wetterberg; Sören Edvinsson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; medical history; rehabilitation; professionalisation; welfare state; chronically ill; care of rheumatics; social insurance; Historia; History;

  Sammanfattning : This dissertation is about the development of care for the chronically ill, particularly rheumatics, from 1900 to 1960. Two aspects, economic support and medical care, are discussed regarding the efforts made by society to improve the situation for the chronically ill. LÄS MER

 3. 3. Arbetarförsäkringsfrågan i svensk politik 1884-1901

  Författare :Karl Englund; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Insurance and cartels through wars and depressions : Swedish Marine insurance and reinsurance between the World Wars

  Författare :Gustav Jakob Petersson; Magnus Lindmark; Lars-Fredrik Andersson; Robin Pearson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Interwar period; world war I; first world war; second world war; world war II; deflation crisis; great depression; insurance history; marine insurance; Swedish insurance; international insurance; cartel theory; reinsurance theory; risk diversification theory; agency theory; exchange-rate fluctuations; currency risks; monetary risks; British competition; English competition; Lloyd s; cartelisation; cartel; international cartel; tariffs; stock insurance company; mutual insurance company; stock insurers; mutual insurers; The Swedish Association of Marine Underwriters; Sjöassuradörernas förening; prohibition of competition; price agreements; market division agreements; cheating; international competition; The International Union of Marine Insurance; IUMI; Internationaler Transport-Versicherungs-Verband; reinsurance; reinsurance retention ratio; loss ratio; combined ratio; reinsurance crisis; information asymmetry; information asymmetries; risk diversification; Internationaler Transport-Versicherungs-Verband; Versicherungsgeschichte; Transportversicherung; Zwischenkriegszeit; Versicherungskrise; Versicherungskartell; Rückversicherung; Mellankrigstiden; första världskriget; andra världskriget; deflationskrisen; stora depressionen; försäkringshistoria; marinförsäkring; sjöförsäkring; svensk försäkring; internationell försäkring; kartellteori; återförsäkringsteori; riskdiversifiering; incitamentsteori; växelkursfluktuationer; valutarisk; brittisk konkurrens; engelsk konkurrens; Lloyd s; monetär risk; kartellisering; tariffer; försäkringsaktiebolag; ömsesidiga försäkringsbolag; Sjöassuradörernas förening; The Swedish Association of Marine Underwriters; prisöverenskommelser; marknadsuppdelningsavtal; konkurrensförbud; konkurrensavtal; avtalsbrott; internationell konkurrens; The International Union of Marine Insurance; IUMI; Internationaler Transport-Versicherungs-Verband; återförsäkring; återförsäkringskris; återförsäkringsgrad; informationsassymetrier; riskdiversifiering; förlustkvot; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to enhance our understanding of Swedish marine insurers' choices of business strategies under the potentially difficult business circumstances of the interwar period 1918-1939. Little previous research exists on marine insurance during the interwar period. LÄS MER

 5. 5. A Swedish dilemma : Aging during the search for a national insurance, 1884-1913

  Författare :Mark Magnuson; Christer Ahlberger; Klas Nyberg; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; demography; family; poor relief; old age; retirement; income; smallholders; History; Historia;

  Sammanfattning : Non-wage holders made up a significant portion of Sweden’s population in 1900. Yet, there are surprisingly few studies covering their formative role in the universal coverage of Sweden’s Pension Act of 1913. LÄS MER