Sökning: "cultural studies"

Visar resultat 1 - 5 av 1764 avhandlingar innehållade orden cultural studies.

 1. 1. Creative voices of the city : Articulating media, space and cultural identities by creative collectives in Southeast Asia

  Författare :Zaki Habibi; Medie- och kommunikationsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; articulation; creativity; creative city; cultural identity; cultural memory; cultural resistance; media practice; space; visual method; artikulation; kreativitet; kreativ stad; kulturell identitet; kulturellt minne; kulturellt motstånd; medieutövning; visuell metod;

  Sammanfattning : This thesis investigates the lived cultures of the individuals within collectives who are part of creative cities in Southeast Asia. Such individuals and their creative collectives are all too often rendered silent and unnoticed within the official narratives of creative city branding. LÄS MER

 2. 2. Digital Intimacies : Doing Digital Media Differently

  Författare :Helga Sadowski; Cecilia Åsberg; Jenny Sundén; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Digital media; intimacy; cultural studies; media studies; affect; feminism; gender; coding; online harassment; ASMR; internet politics; digital intimacy; Digitala medier; intimitet; kulturstudier; mediestudier; affekt; feminism; genus; programmering; online trakasserier; ASMR; internetpolitik; digital intimitet;

  Sammanfattning : Digital media have become an integral part of many people’s everyday lives and constitute an intimate presence therein. Utilizing the concept of digital intimacy to focus on these recent developments, this doctoral dissertation takes the perspectives of feminist cultural studies and affect theory to analyze how digital media are becoming more intimate and how in turn intimacy is remediated within digital cultures. LÄS MER

 3. 3. Making Death Matter : A Feminist Technoscience Study of Alzheimer's Sciences in the Laboratory

  Författare :Tara Mehrabi; Cecilia Åsberg; Ericka Johnson; Stine Willum Adrian; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANITIES; Agential realism; posthumanities; new materialism; feminist technoscience; STS; gender studies; Human Animal Studies; matters of practice; animal experimentation; spectrum of killability; agential asymmetry; Drosophila melanogaster; fruit flies; Alzheimer’s sciences; laboratory ethnography; biological waste; politics of categorization; mattering death; ethics of relationality.; Agentiell realism; posthumaniora; nymaterialism; feministiska teknovetenskpliga studier; genusvetenskap; vetenskapliga praktiker; djurförsök; agentiell assymetri; fruktflugor; Alzheimers sjukdomar; labbetnografi; biologiskt avfall; döden; relationell etik; processontologi; Genusstudier; Cultural Studies; Kulturstudier; History of Ideas; Idé- och lärdomshistoria; Philosophy; Filosofi; Social Sciences Interdisciplinary; Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap; Agentiell realism; human animal studies;

  Sammanfattning : This thesis is a contribution to feminist laboratory studies and a critical engagement with the natural sciences, or more precisely research on the biochemical workings and deadly relations of Alzheimer’s disease emanating from a year of field work in a Drosophila fly lab. The natural sciences have been a point of fascination within the field of gender studies for decades. LÄS MER

 4. 4. “And I don’t know who we really are to each other” : Queers doing close relationships in Estonia

  Författare :Raili Uibo; Ulrika Dahl; Jenny Gunnarsson Payne; Ana Cristina Santos; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; queer; kinship; closeness; intimacy; care practices; Estonia; post-socialism; opacity; precarity; temporality.; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : This dissertation explores the ways in which queers understand and practice close relationships in the political, economic and cultural circumstances of contemporary Estonia. The study draws on qualitative methods from sociology and anthropology and is situated at the intersection of queer studies, de/post-colonial studies, family and kinship studies. LÄS MER

 5. 5. Skilda världar : Samtida föreställningar om kulturarvsplatser

  Författare :Joakim Andersson; Peter Aronsson; Annika Alzén; Roger Jansson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Uses of history; communication; mediation of history; Swedish cultural heritage preservation; cultural heritage; cultural tourism; public archaeology; Linnés Råshult; Slättbygdsprojektet; Historiebruk; kommunikation; historieförmedling; Svensk kulturmiljövård; kulturarv; kulturturism; publik arkeologi; Linnés Råshult; Slättbygdsprojektet; Cultural heritage and cultural production; Kulturarv och kulturproduktion;

  Sammanfattning : Kulturarvsplatser kan betraktas på olika sätt av olika människor. Samtidigt finns kol-lektiva föreställningar om hur en kulturarvsplats bör förstås. Mellan dessa utgångs-punkter sker förhandlingar om kulturarvsplatsens betydelse och värde. LÄS MER