Sökning: "cultural studies"

Visar resultat 1 - 5 av 1685 avhandlingar innehållade orden cultural studies.

 1. 1. Digital Intimacies Doing Digital Media Differently

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Helga Sadowski; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digital media; intimacy; cultural studies; media studies; affect; feminism; gender; coding; online harassment; ASMR; internet politics; digital intimacy; Digitala medier; intimitet; kulturstudier; mediestudier; affekt; feminism; genus; programmering; online trakasserier; ASMR; internetpolitik; digital intimitet;

  Sammanfattning : Digital media have become an integral part of many people’s everyday lives and constitute an intimate presence therein. Utilizing the concept of digital intimacy to focus on these recent developments, this doctoral dissertation takes the perspectives of feminist cultural studies and affect theory to analyze how digital media are becoming more intimate and how in turn intimacy is remediated within digital cultures. LÄS MER

 2. 2. In-Between: Contemporary Art in Australia. Cross-culture, Contemporaneity, Globalization

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Beatrice Persson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; contemporary art; Australian art; Aboriginal art; cross-culture; contemporaneity; globalization; postcolonialism; diaspora; cultural semiotics; Emily Kame Kngwarreye; Fiona Foley; Ricky Swallow; John Young;

  Sammanfattning : This study emerges from the question: what is contemporary art, and mainly what criteria constitute contemporary art in a globalized art world in general? Thus, the focus of this dissertation is on the postcolonial context of Australia and the fact that the contemporary art scene in Australia is divided into Australian and Aboriginal art respectively. This is a division originating from the colonization of Australia that began in the 1770’s, resulting in an Australian art descending from a Western art practice, where there is further focus on two categories within this art. LÄS MER

 3. 3. Trans Cinema and Its Exit Scapes A Transfeminist Reading of Utopian Sensibility and Gender Dissidence in Contemporary Film

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Wibke Straube; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Transgender studies; transfeminism; queer; gender; feminism; multisensorial cinema; haptic spectatorship; touch; hearing; seeing; exit scapes; sensible cinematic intra-activity; Trans Cinema; visual cultural studies; film theory; Transstudier; transfeminism; queer; genus; feminism; multisensorisk film; haptic spectatorship; beröring känsel; hörsel; seende; exit scapes; sensible cinematic intra-activity; trans cinema; visuella kulturstudier; filmteori;

  Sammanfattning : Trans Cinema and its Exit Scapes är en kritisk och kreativ intervention med fokus på kulturella representationer av kroppar som bryter mot en könsbinär ordning i samtida film. Studien argumenterar för möjligheten att hitta utrymmen för “disidentification”, så kallade “exit scapes” inom filmerna. LÄS MER

 4. 4. Making Death Matter A Feminist Technoscience Study of Alzheimer's Sciences in the Laboratory

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Tara Mehrabi; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Agential realism; posthumanities; new materialism; feminist technoscience; STS; gender studies; Human Animal Studies; matters of practice; animal experimentation; spectrum of killability; agential asymmetry; Drosophila melanogaster; fruit flies; Alzheimer’s sciences; laboratory ethnography; biological waste; politics of categorization; mattering death; ethics of relationality.; Agentiell realism; posthumaniora; nymaterialism; feministiska teknovetenskpliga studier; genusvetenskap; STS; human animal studies; vetenskapliga praktiker; djurförsök; agentiell assymetri; Drosophila melanogaster; fruktflugor; Alzheimers sjukdomar; labbetnografi; biologiskt avfall; döden; relationell etik; processontologi;

  Sammanfattning : Denna avhandling utgör ett bidrag till feministiska laboratoriestudier och är en kritisk analys av naturvetenskaperna. Närmare bestämt är det en feministisk studie av forskning om Alzheimers sjukdom, dess biokemiska verkningar och dödliga relationer utifrån ett års fältarbete som labbtekniker i ett fluglabb. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av kvalitet en studie av diskursen om statens stöd till ny, svensk skönlitteratur 1975-2009

  Detta är en avhandling från Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan Högskolan i Borås

  Författare :Linnéa Lindsköld; Högskolan i Borås.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; support scheme for literature; literature policy; quality; legitimacy; discourse; library and information science; cultural policy; policy analysis; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore the conceptions of aesthetic quality used in Swedish literature policy through a study of the discourse of the state support to new, Swedish fiction 1975-2009. This support scheme is a quality-based retrospective grant, introduced in 1975, aiming to guarantee the quality and versatility of book publishing. LÄS MER