Sökning: "Historical Studies"

Visar resultat 1 - 5 av 1299 avhandlingar innehållade orden Historical Studies.

 1. 1. ”Känn dig själf” : Genus, historiekonstruktion och kulturhistoriska museirepresentationer

  Författare :Wera Grahn; Nina Lykke; Ann Kristin Carlström; Inger Lövkrona; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Museology; museum; the museal imaginary; cultural heritage; the democratic function of the cultural heritage; exhibition; artifact; historical construction; intersectionality; gender; class; ethnicity; nationality; sexuality; sexual difference; gender studies; women’s studies; masculinity studies; post colonial feminist studies; feminist studies of science and technology; nomadology; Museologi; det musealt imaginära; museer; kulturarv; kulturarvets demokratiska funktion; utställning; föremål; historiekonstruktion; intersektionalitet; kön; klass; etnicitet; sexualitet; sexual difference; genus; könsmakt; kvinnohistoria; maskulinitet; postkolonial feminism; feminist studies of science and technology; nomadologi; Gender studies; Genus;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen undersöks hur privilegierade representationer av femininitet och maskulinitet tar sig uttryck och konstrueras i samtida museipraktiker med fokus på Nordiska museet i Stockholm. Studien visar hur dessa musealt imaginära representationer samverkar med intersektionella aspekter som klass, etnicitet, nationalitet och sexualitet. LÄS MER

 2. 2. Significant history and historical orientation : Ugandan students narrate their historical pasts

  Författare :Ulrik Holmberg; Martin Stolare; Kenneth Nordgren; Paul Zanazanian; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; historical learning; history education; History education in Uganda; historical consciousness; historical orientation; upper secondary school; narrative; national narrative; History; Historia;

  Sammanfattning : In 2012, Uganda celebrated 50 years of independence. The postcolonial era in the country has been marked by political turmoil and civil wars. Uganda, like many other postcolonial states in Africa, cannot be described as an ethnically or culturally homogenous state. LÄS MER

 3. 3. Oscar Night in Hollywood : Fashioning the Red-Carpet from the Roosevelt Hotel to International Media

  Författare :Elizabeth Castaldo Lundén; Jan Olsson; Mary R. Desjardins; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANITIES; Red-Carpet; Academy Awards; Oscars; Fashion; Oscarcast; Epiphenomena; Red-Carpet Treatment; Celebrity Culture; Hollywood Royalty; Stars; Glamour; Media History; Hollywood Designers; Edith Head; Fashion Expert; Fashion Consultant; Best- and Worst- Dressed List; Public Relations; Endorsement; Americana; Television; pseudo-event; media event; vortextuality; modevetenskap; Fashion Studies;

  Sammanfattning : This study investigates the red-carpet phenomenon from a historical perspective, seeking to understand how the Academy Awards’ red-carpet became the most prominent fashion show in media culture. The connections between Hollywood and the fashion industry predate the inception of the ceremony, and so does the role of Hollywood actresses as trendsetters. LÄS MER

 4. 4. Perspektiv på historiefilmslitteracitet : en didaktisk studie av gymnasieelevers historiska och emotionella meningsskapande i mötet med spelfilm

  Författare :Maria Deldén; Carola Nordbäck; Tomas Axelson; Ulf Zander; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Historical film literacy; History education; History didactics; Feature film; Historical meaning making; Historical Culture; Aesthetic experience; Transaction; Upper secondary school; Historiefilmslitteracitet; historiedidaktik; historisk spelfilm; historiskt meningsskapande; historiekultur; estetiska lärprocesser; transaktion; gymnasiet; Education and Learning; Utbildning och lärande; historiedidaktik; didactics of history;

  Sammanfattning : The present study addresses what happens when historical feature film is used in history education. The purpose of this thesis is to develop new knowledge of historical film literacy through a study of the feature film's didactical potential in an educa­tional context. LÄS MER

 5. 5. Grammatological Studies : Writing and its Relation to Speech

  Författare :John Sören Pettersson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Writing systems; alphabet; decipherment; nonverbal phonetisation; teachers education;

  Sammanfattning : This work addresses the problem of how writing is related to speech and how our notions of language are related to writing principles such as ‘the alphabetic principle’. The target of the study is the concept of ‘phonography’ (sound-writing, sometimes called ‘glottography’). LÄS MER