Sökning: "cartel theory"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden cartel theory.

 1. 1. Insurance and cartels through wars and depressions : Swedish Marine insurance and reinsurance between the World Wars

  Författare :Gustav Jakob Petersson; Magnus Lindmark; Lars-Fredrik Andersson; Robin Pearson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Interwar period; world war I; first world war; second world war; world war II; deflation crisis; great depression; insurance history; marine insurance; Swedish insurance; international insurance; cartel theory; reinsurance theory; risk diversification theory; agency theory; exchange-rate fluctuations; currency risks; monetary risks; British competition; English competition; Lloyd s; cartelisation; cartel; international cartel; tariffs; stock insurance company; mutual insurance company; stock insurers; mutual insurers; The Swedish Association of Marine Underwriters; Sjöassuradörernas förening; prohibition of competition; price agreements; market division agreements; cheating; international competition; The International Union of Marine Insurance; IUMI; Internationaler Transport-Versicherungs-Verband; reinsurance; reinsurance retention ratio; loss ratio; combined ratio; reinsurance crisis; information asymmetry; information asymmetries; risk diversification; Internationaler Transport-Versicherungs-Verband; Versicherungsgeschichte; Transportversicherung; Zwischenkriegszeit; Versicherungskrise; Versicherungskartell; Rückversicherung; Mellankrigstiden; första världskriget; andra världskriget; deflationskrisen; stora depressionen; försäkringshistoria; marinförsäkring; sjöförsäkring; svensk försäkring; internationell försäkring; kartellteori; återförsäkringsteori; riskdiversifiering; incitamentsteori; växelkursfluktuationer; valutarisk; brittisk konkurrens; engelsk konkurrens; Lloyd s; monetär risk; kartellisering; tariffer; försäkringsaktiebolag; ömsesidiga försäkringsbolag; Sjöassuradörernas förening; The Swedish Association of Marine Underwriters; prisöverenskommelser; marknadsuppdelningsavtal; konkurrensförbud; konkurrensavtal; avtalsbrott; internationell konkurrens; The International Union of Marine Insurance; IUMI; Internationaler Transport-Versicherungs-Verband; återförsäkring; återförsäkringskris; återförsäkringsgrad; informationsassymetrier; riskdiversifiering; förlustkvot; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to enhance our understanding of Swedish marine insurers' choices of business strategies under the potentially difficult business circumstances of the interwar period 1918-1939. Little previous research exists on marine insurance during the interwar period. LÄS MER

 2. 2. Svenska Arbetsgivareföreningen och arbetskraftsinvandringen 1945-1972

  Författare :Joacim Waara; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Employer confederation; trade union; labour scarcity; cartel strategies; labour migration; the Swedish model.;

  Sammanfattning : Labour migration to Sweden is analysed from an employer perspective. The purpose of this study is twofold: first, to determine how the Swedish Employer Confederation (SAF) and the Swedish Trade Union Confederation (LO) were affected by labour scarcity; and second, to explore how SAF and LO tried to influence supply and demand on the labour market by controlling the stream of labour immigrants between 1945 and 1972. LÄS MER

 3. 3. Between Enforcement and Regulation : A Study of the System of Case Resolution Mechanisms Used by the European Commission in the Enforcement of Articles 101 and 102 TFEU

  Författare :Katharina Voss; Antonina Bakardjieva Engelbrekt; Vladimir Bastidas Venegas; Giorgio Monti; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; EU competition law; enforcement; compliance; antitrust; Regulation 1 2003; case resolution mechanism; regulatory enforcement theory; responsive regulation; corporate compliance programme; europeisk integrationsrätt; European Law;

  Sammanfattning : This thesis examines the current design of the system of case resolution mechanisms used by the European Commission (the Commission) where an infringement of Articles 101 and 102 TFEU is suspected and advances some proposals regarding this design. Infringements of Articles 101 and 102 TFEU cause considerable damage to the EU economy and ultimately, to consumers. LÄS MER