Sökning: "första världskriget"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade orden första världskriget.

 1. 1. Insurance and cartels through wars and depressions : Swedish Marine insurance and reinsurance between the World Wars

  Författare :Gustav Jakob Petersson; Magnus Lindmark; Lars-Fredrik Andersson; Robin Pearson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Interwar period; world war I; first world war; second world war; world war II; deflation crisis; great depression; insurance history; marine insurance; Swedish insurance; international insurance; cartel theory; reinsurance theory; risk diversification theory; agency theory; exchange-rate fluctuations; currency risks; monetary risks; British competition; English competition; Lloyd s; cartelisation; cartel; international cartel; tariffs; stock insurance company; mutual insurance company; stock insurers; mutual insurers; The Swedish Association of Marine Underwriters; Sjöassuradörernas förening; prohibition of competition; price agreements; market division agreements; cheating; international competition; The International Union of Marine Insurance; IUMI; Internationaler Transport-Versicherungs-Verband; reinsurance; reinsurance retention ratio; loss ratio; combined ratio; reinsurance crisis; information asymmetry; information asymmetries; risk diversification; Internationaler Transport-Versicherungs-Verband; Versicherungsgeschichte; Transportversicherung; Zwischenkriegszeit; Versicherungskrise; Versicherungskartell; Rückversicherung; Mellankrigstiden; första världskriget; andra världskriget; deflationskrisen; stora depressionen; försäkringshistoria; marinförsäkring; sjöförsäkring; svensk försäkring; internationell försäkring; kartellteori; återförsäkringsteori; riskdiversifiering; incitamentsteori; växelkursfluktuationer; valutarisk; brittisk konkurrens; engelsk konkurrens; Lloyd s; monetär risk; kartellisering; tariffer; försäkringsaktiebolag; ömsesidiga försäkringsbolag; Sjöassuradörernas förening; The Swedish Association of Marine Underwriters; prisöverenskommelser; marknadsuppdelningsavtal; konkurrensförbud; konkurrensavtal; avtalsbrott; internationell konkurrens; The International Union of Marine Insurance; IUMI; Internationaler Transport-Versicherungs-Verband; återförsäkring; återförsäkringskris; återförsäkringsgrad; informationsassymetrier; riskdiversifiering; förlustkvot; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to enhance our understanding of Swedish marine insurers' choices of business strategies under the potentially difficult business circumstances of the interwar period 1918-1939. Little previous research exists on marine insurance during the interwar period. LÄS MER

 2. 2. Eldens återsken : Första världskriget i svensk föreställningsvärld

  Författare :Lina Sturfelt; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; modernity; identity; neutrality; narratives; popular press; cultural history; First World War; Sweden; remembrance; images;

  Sammanfattning : Reflections of Fire. Images of the First World War in Sweden This thesis investigates the cultural impact of the First World War in Sweden, and how it shaped Swedish images and narratives about war and neutrality from 1914 to 1935. In line with Paul Fussell, George L. LÄS MER

 3. 3. Uppbåd, uppgifter, undantag : Om genusarbetsdelning i Sverige under första världskriget

  Författare :Madelene Lidestad; Yvonne Hirdman; Kjell Östberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; national preparedness; gender and war; women and war; national service; gender division of labor; First World War; History subjects; Historieämnen;

  Sammanfattning : This dissertation examines how the paradoxical process takes place whereby women are both integrated and segregated within male-dominated sites of social action, here in the Swedish labor market, national economy and military during the First World War. The potential of the First World War to change the societal gender distribution of labor in Sweden is limited by the fact that Sweden was not a belligerent state, and that the mobilization of men thus was limited. LÄS MER

 4. 4. Motståndets berättelser : Elin Wägner, Anna Lenah Elgström, Marika Stiernstedt och första världskriget

  Författare :Sofi Qvarnström; Claes Ahlund; Johan Svedjedal; Jenny Bergenmar; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : War criticism is not just expressed in journalistic and academic writing or in political speeches, but also in literature, such as in novels and short stories. This dissertation analyzes how war criticism is formulated in Swedish fiction written during the First World War (1914–1918). LÄS MER

 5. 5. Byråkrati och reformism : en studie av svensk socialdemokratis politiska och sociala integrering fram till första världskriget

  Författare :Kjell Östberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER