Sökning: "reklam"

Visar resultat 1 - 5 av 27 avhandlingar innehållade ordet reklam.

 1. 1. I marknadens öga : Barn och visuell konsumtion

  Författare :Johanna Sjöberg; Bengt Sandin; Anna Sparrman; Karin Ekström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Children; childity; advertising; visual culture; visual consumption; critical discourse analysis; consumer society; Barn; barnighet; reklam; visuell kultur; visuell konsumtion; konsumtionssamhälle; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Barn är konsumenter, får reklam riktad till sig och syns i reklam. Men om det är rätt och på vilka sätt det bör ske ger upphov till diskussion, såväl i som utanför akademin. LÄS MER

 2. 2. Hit med pengarna! : Sparandets genealogi och den finansiella övertalningens vetandekonst

  Författare :Dick Forslund; Pierre Guillet de Monthoux; Thomas Bay; Adam Arvidsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; financial marketing; financial services; emotion; advertisement; subjectification; Finansiell marknadsföring; känsla; reklam; subjektivering; Business studies; Företagsekonomi; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Idag pågår i hela västvärlden försök att finansiellt utbilda allmänheten. Vi möts överallt av finansiell reklam. I de nya budskapen om bra finansiellt beteende finns en ny slags moralism – det är tesen i denna avhandlings kritiska genealogi över penningsparandets påbjudna sanningar, moral och känsloliv under två århundraden. LÄS MER

 3. 3. Se lika ung ut som du känner dig : Kulturella föreställningar om ålder och åldrande i populärpress för kvinnor över 40

  Författare :Karin Lövgren; Magnus Berg; Anette Göthlund; Gunilla Jarlbro; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Cultural conceptions; doing age; age; ageing; age studies; ageism; middle age; social gerontology; cultural gerontology; social constructionism; cultural studies; popular press; advertising; gender; visual studies; Kulturella föreställningar; göra ålder; socialkonstruktionism; kulturstudier; populärpress; reklam; ålder; åldrande; medelålder; socialgerontologi; kulturgerontologi; genus; intervjuer; innehållsanalys; kvinnobilder; Tara; M Magasin; Laura; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker kulturella föreställningar om ålder och åldrande med utgångspunkt i populärpress för kvinnor över 40. Under 2000-talet har flera veckotidningar lanserats som vänder sig till kvinnor i medelåldern, med ålder som försäljningsargument. LÄS MER

 4. 4. Beauty Box : Filmstjärnor och skönhetskultur i det tidiga 1900-talets Sverige

  Författare :Therése Andersson; Astrid Söderbergh-Widding; Ann-Kristin Wallengren; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Filmstjärnor; mode; make-up; skönhet; performans; teknologier; genuskonstruktion; modernitet; reception; transnationella relationer; populärpress; Filmjournalen; reklam; konsumism; emancipation; individualitet; fysionomi; Film; Filmvetenskap;

  Sammanfattning : The object of this dissertation is the relationship between film, fashion and beauty concerning different understandings of femininity, with reference to the establishment of the star system and the making of celebrity culture, and how these were expressed through magazines and commercial ads in early 20th century Sweden. The period of time framing the discussion, from fin-de-siècle and onwards with specific focus on the 1920s and 1930s, corresponds to the course of publication of the Swedish magazine Filmjournalen. LÄS MER

 5. 5. Svensk reklam och dess modelläsare

  Författare :Anders Björkvall; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER