Sökning: "social gerontology"

Visar resultat 1 - 5 av 61 avhandlingar innehållade orden social gerontology.

 1. 1. Våra äldre : Om konstruktioner av äldre i offentligheten

  Författare :Magnus Nilsson; Eva Reimers; Håkan Jönson; Svein Olav Daatland; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Age; older people; pensioner; ageism; ethnicity; social gerontology; discourse; life course; official government reports; SOU; newspapers; party politics; pensioner’s parties; public sphere; Ålder; äldre; pensionär; etnicitet; ålderism; socialgerontologi; diskurs; livslopp; statens offentliga utredningar; SOU; dagstidningar; partipolitik; pensionärsparti; offentlighet; Older people and ageing; Äldre och åldrande;

  Sammanfattning : Detta är en studie av hur ’äldre’ som språklig och social kategori samt åldrande som process konstrueras i tre sammanlänkade offentligheter. Avhandlingens övergripande syfte är att studera och kritiskt granska olika sätt varpå ’äldre’ som kategori förstås och representeras i relation till pågående omförhandlingar av innebörden i den senare delen av livet som livsfas. LÄS MER

 2. 2. "Det är ju inte hela tiden bara lycka heller" : äldre kvinnors berättade liv- om arbete, omsorg och åldrande i landsbygdsmiljö

  Författare :Marie-Louise Snellman; Stina Johansson; Åsa Andersson; Evy Gunnarsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; old age; women; life stories; life course; rural environments; gender; work; caring; Social work; Socialt arbete; Gender studies; Genus;

  Sammanfattning : Even though ageing in Western society has been a major issue in research and politics in recent years, there is still a distinct lack of knowledge about elderly people and their experiences. As much of the ongoing research has focused mainly on the oldest of the old and elderly people in need of public care, research about elderly people in general is needed. LÄS MER

 3. 3. Conceptualizing and contextualizing mindfulness : New and critical perspectives

  Författare :Håkan Nilsson; Ali Kazemi; Pia Bülow; Gerhard Andersson; Högskolan i Skövde; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; mindfulness; Buddhism; sati; social work; health; sustainable aging; mindfulness; Buddhism; sati; social work; health; sustainable aging;

  Sammanfattning : This dissertation aims at analyzing mindfulness as a concept and a multidimensional phenomenon in its historic and primordial but also contemporary contexts. In the course of examining this more general question, this dissertation targets four specific objectives: 1) classifying existing definitions of mindfulness, 2) critically analyzing and interpreting the Buddhist and Western interpretations and practices of mindfulness, 3) elaborating on the social and existential dimensions of mindfulness, and 4) applying these dimensions in advancing the notion of mindful sustainable aging in the context of successful aging. LÄS MER

 4. 4. Tvillingskap genom livet : individualitet och relation i äldre tvillingars livsberättelser

  Författare :Sirpa Pietilä; Anita Björklund; Pia Bülow; Bo Malmberg; Peter Öberg; Sirpa Pietilä Rosendahl; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; tvillingskap; tvillingrelation; livsberättelser; individualitet; äktenskap; sorg; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med avhandlingen var att utforska, beskriva och förstå upplevelser av tvillingskap utifrån äldre tvillingars livsberättelser. De 35 tvillingarna som ingår i denna avhandling var ett urval av deltagarna i två longitudinella studier av äldre tvillingar, SATSA (Swedish Adoption Twin Study of Aging) och Gender. LÄS MER

 5. 5. Queera livslopp : Att leva och åldras som lhbtq-person i en heteronormativ värld

  Författare :Anna Siverskog; Lars Andersson; Håkan Jönson; Annika Taghizadeh Larsson; Ingrid Lander; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; life course; lgbtq; sexuality; age; ageing; gender identity; transgender; materiality; livslopp; åldrande; könsidentitet; sexualitet; hbtq; ålder; trans; materialitet;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen tar sin utgångspunkt i äldre lhbtq-personers livsberättelser för att undersöka erfarenheter och betydelser av att leva och åldras som lesbisk, homosexuell, bisexuell, transperson eller queer. Äldre lhbtq-personer har levt och åldrats i tider där könsidentiteter och sexualiteter som går på tvärs med heteronormativiteten har varit kriminaliserade, patologiserade och många gånger framstått som avvikande. LÄS MER