Sökning: "maskulinitet"

Visar resultat 1 - 5 av 65 avhandlingar innehållade ordet maskulinitet.

 1. 1. Blatte betyder kompis : Om maskulinitet och språk i en högstadieskola

  Detta är en avhandling från Ordfront Förlag

  Författare :Rickard Jonsson; Stockholms universitet.; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education; Masculinity; sexuality; ethnicity; language; performativity; normative Swedishness; heteronormativity; maskulinitet ; språk ; etnicitet ; sexualitet ; performativitet ; normativ svenskhet ; heteronormativitet ;

  Sammanfattning : The thesis deals with masculinity and language among a group of teenage boys. Based on a year’s fieldwork at a compulsory school in a suburb of Stockholm, the study focus on how language is used to “perform” masculinity and how the stereotype of the “immigrant youth” emerges in daily communication. LÄS MER

 2. 2. Bekänna färg : Modernitet, maskulinitet, professionalitet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Nordiska museets förlag

  Författare :Eva Silvén; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Modernity; masculinity sex gender; professionalism; paint painters; materiality; the body; aesthetics; social field; discourse analysis; fieldwork; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi;

  Sammanfattning : Paint and painting are obvious components of everyday life for those of us who live in contemporary Sweden. In terms of both matter and shade, paint has come to symbolise taste and status as well as having created distinction, defined sex/gender and social position – with the past as a constant sounding board. LÄS MER

 3. 3. Man blir pappa. Föräldraskap och maskulinitet i förändring

  Detta är en avhandling från Nordic Academic Press

  Författare :Charlotte Hagström; Lund University.; Lunds universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; childbirth; masculinity; fatherhood; parenthood; pappaledighet; barn; förlossning; maskulinitet; faderskap; föräldraskap; children; parental leave;

  Sammanfattning : The theme of this dissertation is the way in which the process of becoming a father is experienced, constituted, and constructed in Sweden in the 1990's. From the perspective of cultural analysis, I seek to discuss what men who become fathers today see as important in the constitution of themselves as parents and what is important in the eyes of other people; what occasions and actiona are significant, what procedures one can or should gp through, and how they are perceived; and how these men differ from fathers in previous generations and how they view this. LÄS MER

 4. 4. Man hittar sin nisch Om män i socionomyrket - karriär, minoritet och maskulinitet

  Detta är en avhandling från Växjö : Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Karin Kullberg; Växjö universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socionomyrket; professionalisering; nisch; arbete; karriär; minoritet; kön genus; maskulinitet; jämställdhet; socialarbetare; token; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete;

  Sammanfattning : Denna rapport handlar om män i minoritet i ett kvinnoyrke, närmare bestämt socionomyrket. Rapporten bygger på enkäter ställda till män examinerade från socionomutbildningen i Lund under två perioder, början av 1980-talet och 1990-talet, samt intervjuer med män från sistnämnda grupp. LÄS MER

 5. 5. Det sitter i väggarna en studie av trä- och metallslöjdsalens materialitet, maskulinitet och förkroppsliganden

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Erik Sigurdson; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; masculinity; gender; embodiment; Sloyd; crafts; materiality; phenomenology; the corporeal turn; slöjd; maskulinitet; genus; kön; fenomenologi; materialitet; utbildning; skola; förkroppsligande; den levda kroppen; trä- och metall; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : This study focuses on the material aspects of the wood and metal workshop, which is one out of two learning settings in the Sloyd subject. Sloyd is a compulsory school subject in Sweden, which includes textile, wood and metal work. Historically, wood and metal Sloyd has been dominated by male pupils and teachers. LÄS MER