Sökning: "maskulinitet"

Visar resultat 1 - 5 av 69 avhandlingar innehållade ordet maskulinitet.

 1. 1. Bekänna färg : Modernitet, maskulinitet, professionalitet

  Författare :Eva Silvén; Birgitta Svensson; Lars-Eric Jönsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Modernity; masculinity sex gender; professionalism; paint painters; materiality; the body; aesthetics; social field; discourse analysis; fieldwork; Ethnology; Etnologi;

  Sammanfattning : Paint and painting are obvious components of everyday life for those of us who live in contemporary Sweden. In terms of both matter and shade, paint has come to symbolise taste and status as well as having created distinction, defined sex/gender and social position – with the past as a constant sounding board. LÄS MER

 2. 2. Man blir pappa. Föräldraskap och maskulinitet i förändring

  Författare :Charlotte Hagström; Avdelningen för etnologi; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; childbirth; masculinity; fatherhood; parenthood; pappaledighet; barn; förlossning; maskulinitet; faderskap; föräldraskap; children; parental leave;

  Sammanfattning : The theme of this dissertation is the way in which the process of becoming a father is experienced, constituted, and constructed in Sweden in the 1990's. From the perspective of cultural analysis, I seek to discuss what men who become fathers today see as important in the constitution of themselves as parents and what is important in the eyes of other people; what occasions and actiona are significant, what procedures one can or should gp through, and how they are perceived; and how these men differ from fathers in previous generations and how they view this. LÄS MER

 3. 3. Man hittar sin nisch : Om män i socionomyrket - karriär, minoritet och maskulinitet

  Författare :Karin Kullberg; Jan Petersson; Eva Fasth; Staffan Höjer; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socionomyrket; professionalisering; nisch; arbete; karriär; minoritet; kön genus; maskulinitet; jämställdhet; socialarbetare; token; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Denna rapport handlar om män i minoritet i ett kvinnoyrke, närmare bestämt socionomyrket. Rapporten bygger på enkäter ställda till män examinerade från socionomutbildningen i Lund under två perioder, början av 1980-talet och 1990-talet, samt intervjuer med män från sistnämnda grupp. LÄS MER

 4. 4. Getting Intimate : A Feminist Analysis of Old Age, Masculinity and Sexuality

  Författare :Linn Sandberg; Jeff Hearn; Julia Twigg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender; masculinity; sexuality; old age; ageing; subjectivity; intimacy; touch; interview; body diaries; Genus; maskulinitet; sexualitet; hög ålder; åldrande; subjektivitet; intimitet; beröring; kroppsdagböcker; intervjuer; Gender studies; Genus;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the intersections of masculinity, old age and sexuality from the perspectives of old men themselves, how they understand and experience sex and sexuality in later life. The study uses qualitative in-depth interviews and body diaries, an exploratory method that asked men write about their bodies in everyday life. LÄS MER

 5. 5. Det sitter i väggarna : en studie av trä- och metallslöjdsalens materialitet, maskulinitet och förkroppsliganden

  Författare :Erik Sigurdson; Eva Skåreus; Per-Olof Erixon; Mikael Alexandersson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; masculinity; gender; embodiment; Sloyd; crafts; materiality; phenomenology; the corporeal turn; slöjd; maskulinitet; genus; kön; fenomenologi; materialitet; utbildning; skola; förkroppsligande; den levda kroppen; trä- och metall; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : This study focuses on the material aspects of the wood and metal workshop, which is one out of two learning settings in the Sloyd subject. Sloyd is a compulsory school subject in Sweden, which includes textile, wood and metal work. Historically, wood and metal Sloyd has been dominated by male pupils and teachers. LÄS MER