Sökning: "Afrah Abdulla"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Afrah Abdulla.

  1. 1. Readiness or resistance? Newly arrived adult migrants' experiences, meaning making, and learning in Sweden

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Afrah Abdulla; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Högskolan Väst.; [2017]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; adult learning; migration; newly arrived migrants; transformative learning; meaning making; citizenship education; social constructionism; etablering; integration; vuxnas lärande; migration; nyanlända migranter; transformativt lärande; meningsskapande; citizenship education; socialkonstruktionism; etablering; integration; Utbildningsvetenskap; Educational science; Adult learning;

    Sammanfattning : Denna studie handlar om nyanlända vuxna migranters meningsskapande och lärande i det svenska samhället under deras tvååriga introduktionsperiod, efter att de har fått uppehållstillstånd. Jag har specifikt studerat arabisktalande vuxnas meningsskapande och lärande, genom observationer och enskilda djupintervjuer med 12 nyanlända. LÄS MER