Sökning: "innehållsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 162 avhandlingar innehållade ordet innehållsanalys.

 1. 1. Mellan frihet och trygghet : personalgemensamt förhållningssätt i psykiatrisk omvårdnad

  Författare :Per Enarsson; Per-Olof Sandman; Ove Hellzén; Kim Lützén; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; common staff approach; psychiatric care; social process; power; experience; grounded theory; phenomenological research; content analysis; vignettet method; personalgemensamt förhållningssätt; psykiatrisk omvårdnad; sociala processer; makt; upplevelser; grounded theory; fenomenologisk hermeneutik; innehållsanalys; vinjettmetod; caring sciences in social sciences; omvårdnadsforskning med samhällsvetenskaplig inriktning; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences; common staff approach; psychiatric care; social process; power; experience; grounded theory; phenomenological research; vignette method; personalgemensamt förhållningssätt; psykiatrisk omvårdnad; sociala processer; makt; upplevelser; grounded theory; fenomenologisk hermeneutik; innehållsanalys; vinjettmetod; Omvårdnad; Nursing;

  Sammanfattning : Background: The common staff approach in psychiatric care has not been studied explicitly before. Earlier studies in related areas of social processes in psychiatric care highlight the importance of the interaction between the patient and the carer to understanding communication patterns and attitudes. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av fosterrörelser i slutet av graviditeten

  Författare :Mari-Cristin Malm; Ingela Rådestad; Helena Lindgren; Christine Rubertsson; Ingegerd Hildingsson; Helle Kileler; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :Innehållsanalys; fosterdöd; fosterrörelser; fullgången graviditet; upplevelser; Mammors erfarenheter och beskrivning av sitt barns rörelser i livmodern;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns begränsad kunskap om hur kvinnor upplever fosterrörelser i slutet av graviditeten. Ökad kunskap om fosterrörelser kan bidra till bättre möjligheter att identifiera foster som riskerar att dö intrauterint. LÄS MER

 3. 3. Basal kroppskännedom och psykomotorisk funktion hos personer med allvarlig psykisk sjukdom

  Författare :Lena Hedlund; Fysioterapi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Schizofreniforma psykoser; återhämtning; fysioterapi; rörelsekvalitet; vitalitet; psykometri; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med avhandlingen var att belysa och kontextualisera fysioterapeutiska insatser för personer med schizofreniforma psykoser utifrån aktuell forskning om psykomotorisk funktion och självmedvetande. Självmedvetandeforskning, både experimentell och fenomenologisk, kopplar de mest grundläggande självmedvetandenivåerna till vårt kroppsliga ursprung; hur vi via den sensomotoriska funktionen förankras i kroppen och blir medvetna om vår plats i världen. LÄS MER

 4. 4. Språkets makt : en studie av vårdpersonals tal om psykiatriska patienter och brukare

  Författare :Kristina Eivergård; Ove Hellzén; Ingela Enmarker; Ulrika Hörberg; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Content Analysis; Discourse Analysis; Femininity; Foucault; Language Masculinity; Nursing; Patients; Power; Psychiatry; Social Constructionism; brukare; diskursanalys; femininitet; Foucault; innehållsanalys; maskulinitet; makt; omvårdnad; patienter; psykiatri; socialkonstruktionism; språk;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation was to critically examine, based on three selected psychiatric care environments, how healthcare staff talk about patients and users with a focus on how notions of gender are produced and reproduced during rounds and in reportings.Reportings and rounds are daily activities in almost all healthcare practices. LÄS MER

 5. 5. Automated Text Analysis of Online Content in Marketing : Dictionray-Based Methods and Artificial Intelligence

  Författare :Christine Pitt; Esmail Salehi-Sangari; Julie Tinson; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Automated text analysis; content analysis; artificial intelligence-based tools; dictionary-based tools; marketing focus activity ies ; creation; experience; Automatiserad textanalys; innehållsanalys; artificiella intelligens-baserade verktyg; ordbok-baserade verktyg; marknadsfokusaktivitet er ; skapande; erfarenhet; Industrial Economics and Management; Industriell ekonomi och organisation;

  Sammanfattning : Far more than products or services, words are the most fundamental element in the exchanges between sellers and buyers. Understanding the words that constitute the text that is created when sellers and buyers interact with each other is therefore critical for marketing decision makers. LÄS MER