Sökning: "police"

Visar resultat 1 - 5 av 220 avhandlingar innehållade ordet police.

 1. 1. från polisutbildning till polispraktik : polisstudenters och polisers värderingar av yrkesrelaterade kompetenser

  Författare :Thomas Bäck; Ulrika Haake; Mehdi Ghazinour; Cathrine Filstad; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Police students; police officers; professional competences; framefactor perspective; gender; educational and occupational context; education; pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to build knowledge about the transition from an educational to an occupational context. More specifically, the dissertation focuses on the transition from police education to police practice by studying the way police students and police officers perceive the importance of a number of professional competences related to their future occupations. LÄS MER

 2. 2. Hållbar polisrekrytering : Teoretiska, metodologiska och praktiska perspektiv på rekrytering och urval

  Författare :Stefan Annell; Magnus Sverke; Petra Lindfors; Kristina Westerberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; sustainable recruitment; selection; police; general and crystallized intelligence; bifactor models; personality inventory; physical test; interviews; psychosocial working conditions; performance; job satisfaction; work related attitudes; health; hållbar rekrytering; urval; polis; generell begåvning; kristalliserad begåvning; bifaktormodeller; personlighetstest; fysiska test; intervjuer; arbetsmiljöfaktorer; prestation; arbetstillfredsställelse; arbetsrelaterade attityder; hälsa; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Organisationer behöver kvalificerad personal för att fungera effektivt och därmed blir rekrytering en viktig aktivitet. Det är också angeläget att ny personal anpassar sig väl till arbetsförhållandena. LÄS MER

 3. 3. Från student till yrkesverksam polis - mental träning i polisutbildningen och polisyrket : Polisstudenters och yrkesverksamma polisers upplevda kompetens i mental träning

  Författare :Thomas Bäck; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Police; competence; mental preparation training; Education; Pedagogik; education; pedagogik;

  Sammanfattning : This study is about police students’ and professional police officers’ experienced competence in mental preparation training. The aim with the study is to compare how police students’ in the beginning and in the end of the Basic Training Programme for Police Officers perceive their competence in mental preparation training and how a selection of these students perceive their competence after one respectively two and a half year as police officers. LÄS MER

 4. 4. Ordningsmakter inom ordningsmakten : Diskurskamp, dilemman och motstånd i blivande polisers samtal om mångfald

  Författare :Malin Wieslander; Héctor Pérez Prieto; Christina Osbeck; Eva Reimers; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; diversity; police; policing; discourse; dilemma; resistance; categorization; culture; ethnicity; religion; jargon; humour; prejudice; profiling; discursive psychology; interpretative repertoire; positioning; discursive devices; ideological dilemma; mångfald; polisen; diskurs; dilemma; motstånd; kategorisering; kultur; etnicitet; religion; humor; fördomar; profilering; diskursiv psykologi; tolkningsrepertoar; positionering; språkliga resurser; ideologiska dilemman; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : This thesis identifies and describes the diversity aspects of police discourse based on the accounts of police trainees in their final year. Specifically, the focus is on culture, religion and ethnicity, and four main questions are addressed: What is said about diversity? How is it articulated? What subject positions are offered and assumed? In what ways are discourses of diversity sustained and challenged?The analysis of discourse in use is based on field studies conducted at the Swedish National Police Academy and focus group interviews with police trainees in the educational setting and during their trainee placement period. LÄS MER

 5. 5. Övervakning för rikets säkerhet : Svensk säkerhetspolisiär övervakning av utländska personer och inhemsk politisk aktivitet, 1885–1922

  Författare :Jenny Langkjaer; Björn Furuhagen; Klas Åmark; Helene Lööw; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sweden; surveillance; national security; police; security police; security service; foreign citizens; alien control; political meetings; 1885-1922; Stockholm Criminal Investigation Department; Police Bureau; bureaucracy; surveillance creep; First World War; counter subversion; Social Democracy; Labor movement; History subjects; Historieämnen; historia; History;

  Sammanfattning : During the 19th century the European states experienced a new kind of threat to their existence. The military threats from other countries were now accompanied by civilian threats that inspired mass protest, terrorism and other menaces to the established order. LÄS MER