Sökning: "språkliga resurser"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden språkliga resurser.

 1. 1. Det flerspråkiga NO-klassrummet : en studie om translanguaging som läranderesurs i ett NO-klassrum

  Författare :Annika Karlsson; Malmö universitet; []
  Nyckelord :appropriering; det flerspråkiga NO-klassrummet; diskursiv rörlighet; meningsskapande; språkliga loopar; språkliga resurser;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att synliggöra flerspråkiga elevers användning av sina första- och andraspråk i ett flerspråkigt NO-klassrum där man använder och uppmuntrar translanguaging och tydliggöra om och i så fall på vilka sätt dessa processer kan skapa förutsättningar för lärande. Avhandlingen utgår från sociokulturella teorier om språk och lärande, med särskilt fokus på social-semiotiska perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Ordningsmakter inom ordningsmakten : Diskurskamp, dilemman och motstånd i blivande polisers samtal om mångfald

  Författare :Malin Wieslander; Héctor Pérez Prieto; Christina Osbeck; Eva Reimers; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; diversity; police; policing; discourse; dilemma; resistance; categorization; culture; ethnicity; religion; jargon; humour; prejudice; profiling; discursive psychology; interpretative repertoire; positioning; discursive devices; ideological dilemma; mångfald; polisen; diskurs; dilemma; motstånd; kategorisering; kultur; etnicitet; religion; humor; fördomar; profilering; diskursiv psykologi; tolkningsrepertoar; positionering; språkliga resurser; ideologiska dilemman; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : This thesis identifies and describes the diversity aspects of police discourse based on the accounts of police trainees in their final year. Specifically, the focus is on culture, religion and ethnicity, and four main questions are addressed: What is said about diversity? How is it articulated? What subject positions are offered and assumed? In what ways are discourses of diversity sustained and challenged?The analysis of discourse in use is based on field studies conducted at the Swedish National Police Academy and focus group interviews with police trainees in the educational setting and during their trainee placement period. LÄS MER

 3. 3. Organiserande av stöd och service till barn med funktionshinder. Om projektnät, språkliga förpackningar och institutionella paradoxer

  Författare :Magnus Larsson; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Handikappade; vård och rehabilitering; Psykologi; Care and help to handicapped; Psychology; disabled children; organizational discourse; habilitation; Organising; sensemaking;

  Sammanfattning : This study explores the organising of services for disabled children and their families in Sweden. It is based on 83 interviews with parents and involved staff surrounding four disabled children, with both physical and intellectual disabilities, and between two and nine years old. LÄS MER

 4. 4. Learnables in Action : The Embodied Achievement of Opportunities for Teaching and Learning in Swedish as a Second Language Classrooms

  Författare :Ali Reza Majlesi; Mathias Broth; Per Linell; Charlotta Plejert; Charles Goodwin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Learnables; Ethnomethodology; Conversation Analysis; Dialogism; Second language learning; Multimodal interaction analysis; Gestures; Embodied actions; Classroom discourse; Swedish as a second language; Lärande; Etnometodologi; Samtalsanalys; Dialogism; Andraspråksinlärning; Multimodal interaktionsanalys; Gester; Förkroppsligade handlingar; Klassrumsdiskurs; Svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : This doctoral dissertation is an empirical qualitative research study on the emergence of learnables in classrooms of Swedish as a second language. It adopts a dialogical and praxeological approach, and analysis is based on video recorded teacher-student interactivities in classrooms. LÄS MER

 5. 5. Lära och leka med flera språk : Socialt samspel i flerspråkig förskola

  Författare :Polly Björk-Willén; Jakob Cromdal; Fritjof Sahlström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Multilingual preschool; social interaction; participation; language choice; language alternation; multimodality; learning; ethnomethodology; conversation analysis; Flerspråkig förskola; Socialt samspel; Deltagande; Språkval; Språkalternering; Multiomdalitet; Lärande; Etnometodologi; Konversationsanalys; Children; Barn;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte är att studera barns sociala samspel med varandra och med vuxna i en flerspråkig förskolekontext. Mer specifikt studeras barnens språkanvändning i lek och i lärarledda aktiviteter, och hur barnen använder andra semiotiska resurser än språk för att åstadkomma deltagande i förskolans olika sammanhang. LÄS MER