Sökning: "arbetsrelaterade attityder"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden arbetsrelaterade attityder.

 1. 1. Arbetsvillkor i privat och offentlig sjukvård Implikationer för personalens attityder och hälsa

  Detta är en avhandling från Stockholm : Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Niklas Hansen; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Marketization; health care; ownership type; privatization; work climate; work-related attitudes; health; Marknadisering; sjukvård; driftsform; privatisering; arbetsklimat; arbetsrelaterade attityder; hälsa; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Omvandlingen av sjukvården mot marknadisering och nya driftsformer har huvudsakligen genomförts utifrån ekonomiska och politiska föresatser om ökad effektivitet och vårdkvalitet. Goda arbetsvillkor för personalen är en viktig förutsättning för förverkligandet av dessa mål. LÄS MER

 2. 2. Hållbar polisrekrytering Teoretiska, metodologiska och praktiska perspektiv på rekrytering och urval

  Detta är en avhandling från Stockholm : Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Stefan Annell; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sustainable recruitment; selection; police; general and crystallized intelligence; bifactor models; personality inventory; physical test; interviews; psychosocial working conditions; performance; job satisfaction; work related attitudes; health; hållbar rekrytering; urval; polis; generell begåvning; kristalliserad begåvning; bifaktormodeller; personlighetstest; fysiska test; intervjuer; arbetsmiljöfaktorer; prestation; arbetstillfredsställelse; arbetsrelaterade attityder; hälsa; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Organisationer behöver kvalificerad personal för att fungera effektivt och därmed blir rekrytering en viktig aktivitet. Det är också angeläget att ny personal anpassar sig väl till arbetsförhållandena. LÄS MER

 3. 3. Psykosocial arbetsmiljö i välfärdssektorn Krav i arbetet, resurser i arbetet och personliga resurser samt betydelsen av organiserade arbetsmiljöinsatser

  Detta är en avhandling från Stockholm : Psykologiska institutionen, Stockholm

  Författare :Eva Charlotta Nylén; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; welfare sector; preventive organizational interventions; psychosocial work environment; job demands; job resources; personal resources; work-related attitudes; health-related factors; välfärdssektorn; preventiva organisatoriska interventioner; psykosocial arbetsmiljö; krav i arbetet; resurser i arbetet; personliga resurser; arbetsrelaterade attityder; hälsorelaterade faktorer; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Individers upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön har visat sig hänga samman med trivsel, hälsa och välbefinnande. I ett långsiktigt perspektiv kan en god psykosocial arbetsmiljö främja kvalitet och produktivitet i organisationer, medan en sämre arbetsmiljö kan resultera i det motsatta. LÄS MER

 4. 4. Perceptions of disease. Values and attitudes of patients and medical students

  Detta är en avhandling från Department of Community Medicine, Malmö University Hospital

  Författare :Annika Brorsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; values; risk factor; autonomy; Attitudes; consultation; disability; disease; family history; family medicine; fear; identity; illness; medical education; medical students; patient-centred; qualitative method; primary care; Social medicine; Socialmedicin; samhällsmedicin;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Sjukdomsuppfattningar. Värderingar och attityder hos patienter och medicine studerande. Utvecklingen av den biomedicinska kunskapen och de demografiska förändringarna under 1900-talet har inneburit en ökning av såväl behov av som efterfrågan på hälso- och sjukvård. LÄS MER