Sökning: "en två många"

Visar resultat 1 - 5 av 1328 avhandlingar innehållade orden en två många.

 1. 1. Mellan två samhällen Inflyttat arbetsfolk i Linköping under det förindustriella 1800-talet

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Victoria Nygren; Jan Sundin; Sören Edvinsson; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; 19th century; social change; micro-history; life-course; labourers; family history; migration; health; mortality; the pre-industrial town; nuclear hardship; the social issue; proletarians; 1800-tal; social förändring; mikrohistoria; livskurs; arbetsfolk; familjehistoria; migration; hälsa; dödlighet; den förindustriella staden; kärnfamiljssvårighetshypotesen; den sociala frågan; proletarisering; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att undersöka den sammantagna livssituationen för ett begränsat urval individer (en primär kohort av 19 män och en utökad kohort av ytterligare 42 män, det vill säga totalt 61 män) i ett familjesammanhang. Det handlar närmare bestämt om att så långt källorna tillåter söka kvalitativt förstå och karaktärisera socioekonomiska villkor, familjeliv och hälsa, såsom de gestaltar sig i den vardagliga livsföringen och i relation till den specifika tiden och den lokala stadsmiljön. LÄS MER

 2. 2. Individual placement and support (IPS) i en socialpsykiatrisk kontext en väg till arbete för personer med psykiskt funktionshinder?

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Ulla Nygren; Umeå universitet.; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; arbetsrehabilitering; psykiatri; arbetsterapi; aktivitetsidentitet; förändringsprocesser;

  Sammanfattning : Introduktion Delaktighet i arbete är för de allra flesta människor en önskad och viktig aktivitet av många olika anledningar, men för personer med en psykisk sjukdom är inklusionen i arbetslivet begränsad. I Sverige är en psykiatrisk diagnos den vanligaste orsaken till sjukskrivning och värst är situationen för unga personer (2011). LÄS MER

 3. 3. Samtal om begreppskartor en väg till ökad förståelse

  Detta är en avhandling från Härnösand : Mittuniversitetet

  Författare :Anna-Karin Westman; Mittuniversitetet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Cellbiologi; elevdiskussioner; begreppskartor; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; NATURAL SCIENCES Biology; NATURVETENSKAP Biologi;

  Sammanfattning : Denna avhandling belyser hur elevdiskussioner om begreppskartor kan bidra till en ökad förståelse för innebörden av de utvalda biologiska begreppen hos de elever som deltar. Som bakgrund till avhandlingen redovisas forskningsresultat vilka visar ett antal svårigheter elever kan ha inom det cellbiologiska ämnesområdet. LÄS MER

 4. 4. Om gemenskap - en sociologisk betraktelse

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Anders Lundberg; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; Sociologi; Social Psychology; Socialpsykologi; Casual ommunity; Stable community; Trust; Religion; Politics; Voluntary involvement; Community; Friendship;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Olika rapporter har fastslagit att de traditionella svenska folkrörelserna (såsom arbetarrörelsen och frikyrkorörelsen) tappar medlemmar. Istället för att ansluta sig till ett politiskt parti eller en kyrka söker sig politiskt eller religiöst intresserade individer till nya, individualiserade, former av engagemang. LÄS MER

 5. 5. Makt utan magi En studie av chefers yrkeskunnande

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Lotta Snickare; KTH.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; managerial skills; professional expertise in banking; management skills; leadership; tacit knowledge; follow the rules; break the rules; regulations; decisions; accommodate uncertainty; homosocial structures; chefers yrkeskunnande; yrkeskunnande i bank; ledarförmåga; ledarskap; tyst kunskap; följa regler; bryta regler; regler; beslutsfattande; härbärgera osäkerhet; homosociala strukturer;

  Sammanfattning : What do executives do, and how do their actions impact on the company’s results? Questions such as these are constantly targeted in leadership research. Despite thousands of reports in the field, there is no consensus on what the concept of leadership entails. LÄS MER