Sökning: "Stockholm Criminal Investigation Department"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Stockholm Criminal Investigation Department.

  1. 1. Övervakning för rikets säkerhet : Svensk säkerhetspolisiär övervakning av utländska personer och inhemsk politisk aktivitet, 1885–1922

    Författare :Jenny Langkjaer; Björn Furuhagen; Klas Åmark; Helene Lööw; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sweden; surveillance; national security; police; security police; security service; foreign citizens; alien control; political meetings; 1885-1922; Stockholm Criminal Investigation Department; Police Bureau; bureaucracy; surveillance creep; First World War; counter subversion; Social Democracy; Labor movement; History subjects; Historieämnen; historia; History;

    Sammanfattning : During the 19th century the European states experienced a new kind of threat to their existence. The military threats from other countries were now accompanied by civilian threats that inspired mass protest, terrorism and other menaces to the established order. LÄS MER