Sökning: "bifactor models"

Hittade 1 avhandling innehållade orden bifactor models.

  1. 1. Hållbar polisrekrytering Teoretiska, metodologiska och praktiska perspektiv på rekrytering och urval

    Detta är en avhandling från Stockholm : Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

    Författare :Stefan Annell; Stockholms universitet.; [2015]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sustainable recruitment; selection; police; general and crystallized intelligence; bifactor models; personality inventory; physical test; interviews; psychosocial working conditions; performance; job satisfaction; work related attitudes; health; hållbar rekrytering; urval; polis; generell begåvning; kristalliserad begåvning; bifaktormodeller; personlighetstest; fysiska test; intervjuer; arbetsmiljöfaktorer; prestation; arbetstillfredsställelse; arbetsrelaterade attityder; hälsa; psykologi; Psychology;

    Sammanfattning : Organisationer behöver kvalificerad personal för att fungera effektivt och därmed blir rekrytering en viktig aktivitet. Det är också angeläget att ny personal anpassar sig väl till arbetsförhållandena. LÄS MER