Sökning: "arbetsmiljöfaktorer"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet arbetsmiljöfaktorer.

 1. 1. Hållbar polisrekrytering Teoretiska, metodologiska och praktiska perspektiv på rekrytering och urval

  Detta är en avhandling från Stockholm : Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Stefan Annell; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sustainable recruitment; selection; police; general and crystallized intelligence; bifactor models; personality inventory; physical test; interviews; psychosocial working conditions; performance; job satisfaction; work related attitudes; health; hållbar rekrytering; urval; polis; generell begåvning; kristalliserad begåvning; bifaktormodeller; personlighetstest; fysiska test; intervjuer; arbetsmiljöfaktorer; prestation; arbetstillfredsställelse; arbetsrelaterade attityder; hälsa; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Organisationer behöver kvalificerad personal för att fungera effektivt och därmed blir rekrytering en viktig aktivitet. Det är också angeläget att ny personal anpassar sig väl till arbetsförhållandena. LÄS MER

 2. 2. Neck pain in women effect of tailored treatment and impact of work environment

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Åsa Svedmark; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neck pain; neck disability; treatment; work exposure; stress; physiotherapy; fysioterapi;

  Sammanfattning : Introduction: Musculoskeletal pain is a common problem in the working population. In Sweden, 40% of women and 30% of men report suffering from neck and shoulder pain weekly. The underlying cause for neck pain is often not known and the treatment is commonly guided by the individual’s symptoms. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av arbetsmiljö och upplevd hälsa : en longitudinell undersökning av anställda i kraftindustrin

  Detta är en avhandling från Solna : Arbetslivsinstitutet

  Författare :Rose-Marie Herlin; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Arbetsmiljö; kraftindustrin; utveckling; subjektiv hälsa; muskuloskeletala besvär; psykiska besvär; buller; klusteranalys; regressionsanalys; strukturekvationsmodellering;

  Sammanfattning : I avhandlingen undersöks hur arbetsmiljön påverkar den upplevda hälsoutvecklingen över en nioårsperiod hos 440 elarbetare inom kraftindustrin. Problemet beskrivs utifrån en teoretisk modell över orsakssamband mellan arbetsmiljö och upplevd ohälsa. En ytterligare målsättning är att jämföra data av olika subjektivitetsgrad. LÄS MER

 4. 4. Städares arbete och hälsa Utmaningar och möjligheter i städbranschen

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Therese Öhrling; Luleå tekniska universitet.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Arbetsvetenskap; Human Work Science;

  Sammanfattning : Denna avhandling visar hur städares arbetsmiljö och hälsa kan förbättras om en bred arbetsmiljösatsning, som både innefattar fysiska och psykosociala arbetsmiljöfaktorer, genomförs. Resultaten visar även att det finns ett samband mellan god arbetsmiljö för städare och konkurrensfördelar för den städorganisation som uppnår god arbetsmiljö. LÄS MER

 5. 5. No Time to Talk! : Teachers' Perceptions of Organizational Communication and Work-related Health

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Elinor Schad; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Job demands-resources model; organizational communication; organizational psychology; recovery; self-rated health; Sweden; teachers; time; well-being; WHO-5; krav och resurser; lärare; lärares arbetsmiljö; WHO-5 välbefinnande index; organisatorisk kommunikation; organisationspsykologi; Sverige; återhämtning; separation mellan arbete och fritid;

  Sammanfattning : Denna avhandling syftar till att utöka kunskapsbasen om hur grundskolelärare i Sverige kommunicerar och interagerar i sitt yrke och vilka arbetsrelaterade hälsoproblem de upplever. Avhandlingen bygger på två studier, vilka genererat tre artiklar. Papper I är baserat på resultat från en explorativ studie med fokusgruppsmetodik. LÄS MER