Sökning: "national security"

Visar resultat 1 - 5 av 137 avhandlingar innehållade orden national security.

 1. 1. Övervakning för rikets säkerhet : Svensk säkerhetspolisiär övervakning av utländska personer och inhemsk politisk aktivitet, 1885–1922

  Författare :Jenny Langkjaer; Björn Furuhagen; Klas Åmark; Helene Lööw; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sweden; surveillance; national security; police; security police; security service; foreign citizens; alien control; political meetings; 1885-1922; Stockholm Criminal Investigation Department; Police Bureau; bureaucracy; surveillance creep; First World War; counter subversion; Social Democracy; Labor movement; History subjects; Historieämnen; historia; History;

  Sammanfattning : During the 19th century the European states experienced a new kind of threat to their existence. The military threats from other countries were now accompanied by civilian threats that inspired mass protest, terrorism and other menaces to the established order. LÄS MER

 2. 2. För din och andras säkerhet : Konstitutionella proportionalitetskrav och Säkerhetspolisens preventiva tvångsmedel

  Författare :Markus Naarttijärvi; Per Bergling; Patrik Södergren; Petter Asp; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; law; constitutional law; proportionality; national security; intelligence; lawful interception; signals intelligence; surveillance; security; security service; Sweden; privacy; private life; ECHR; European convention; human rights; technology; technology neutrality; prevention; constitutional rights; juridik; rättsvetenskap; proportionalitet; konstitutionell rätt; rikets säkerhet; nationell säkerhet; säkerhet; underrättelseverksamhet; signalspaning; avlyssning; övervakning; internet; säkerhetspolisen; personlig integritet; privatliv; Europakonventionen; mänskliga rättigheter; teknikneutralitet; prevention; konstitutionella rättigheter; Law; juridik;

  Sammanfattning : This doctoral thesis analyzes the balancing and proportionality analyses performed by Swedish legislators over time in the creation of legislation allowing for the interception of communica- tions data and metadata by the Swedish Security Service for intelligence purposes. By examining the concept of proportionality within the field of constitutional law, a framework for performing proportionality tests is identified. LÄS MER

 3. 3. Security Policy Reorientation in Peripheral Europe : A Perspectivist Approach

  Författare :Kjell Engelbrekt; Hans Mouritzen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; security; international; national security; Europe; foreign relations; statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Parks, Policies and People : Nature Conservation Governance in Post-Socialist EU Countries

  Författare :Natalya Yakusheva; Björn Hassler; Magnus Boström; Annica Kronsell; Stacy Vandeveer; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; national parks; Carpathians; Poland; Slovakia; Europeanization; Central Eastern Europe; multi-level governance; Environmental Studies; Miljövetenskapliga studier; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : The national parks in the Carpathian Mountains along the Polish and Slovak border represent encompassing policy agendas that strive to balance biodiversity conservation and social welfare tasks. These countries have, during the last 25 years, undergone rapid transformation from socialist regimes to liberal democracies, and this transformation has affected the political, social and economic spheres. LÄS MER

 5. 5. Shaping information security behaviors related to social engineering attacks

  Författare :Waldo Rocha Flores; Mathias Ekstedt; Stewart Kowalski; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Information security; Behavioral information security; Social engineering; Phishing; Measuring information security behaviors; Information security governance; Experiments; National culture; Mixed method research design; Quantitative methods; Industriella informations- och styrsystem; Industrial Information and Control Systems;

  Sammanfattning : Today, few companies would manage to continuously stay competitive without the proper utilization of information technology (IT). This has increased companies’ dependency of IT and created new threats that need to be addressed to mitigate risks to daily business operations. LÄS MER