Sökning: "national security"

Visar resultat 1 - 5 av 123 avhandlingar innehållade orden national security.

 1. 1. Security Policy Reorientation in Peripheral Europe : A Perspectivist Approach

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Kjell Engelbrekt; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; security; international; national security; Europe; foreign relations; statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. För din och andras säkerhet Konstitutionella proportionalitetskrav och Säkerhetspolisens preventiva tvångsmedel

  Detta är en avhandling från Uppsala : Iustus förlag

  Författare :Markus Naarttijärvi; Umeå universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; law; constitutional law; proportionality; national security; intelligence; lawful interception; signals intelligence; surveillance; security; security service; Sweden; privacy; private life; ECHR; European convention; human rights; technology; technology neutrality; prevention; constitutional rights; juridik; rättsvetenskap; proportionalitet; konstitutionell rätt; rikets säkerhet; nationell säkerhet; säkerhet; underrättelseverksamhet; signalspaning; avlyssning; övervakning; internet; säkerhetspolisen; personlig integritet; privatliv; Europakonventionen; mänskliga rättigheter; teknikneutralitet; prevention; konstitutionella rättigheter; Law; juridik;

  Sammanfattning : This doctoral thesis analyzes the balancing and proportionality analyses performed by Swedish legislators over time in the creation of legislation allowing for the interception of communica- tions data and metadata by the Swedish Security Service for intelligence purposes. By examining the concept of proportionality within the field of constitutional law, a framework for performing proportionality tests is identified. LÄS MER

 3. 3. Shaping information security behaviors related to social engineering attacks

  Detta är en avhandling från KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Waldo Rocha Flores; KTH.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Information security; Behavioral information security; Social engineering; Phishing; Measuring information security behaviors; Information security governance; Experiments; National culture; Mixed method research design; Quantitative methods; Industriella informations- och styrsystem; Industrial Information and Control Systems;

  Sammanfattning : Today, few companies would manage to continuously stay competitive without the proper utilization of information technology (IT). This has increased companies’ dependency of IT and created new threats that need to be addressed to mitigate risks to daily business operations. LÄS MER

 4. 4. Övervakning för rikets säkerhet Svensk säkerhetspolisiär övervakning av utländska personer och inhemsk politisk aktivitet, 1885–1922

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Jenny Langkjaer; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Sweden; surveillance; national security; police; security police; security service; foreign citizens; alien control; political meetings; 1885-1922; Stockholm Criminal Investigation Department; Police Bureau; bureaucracy; surveillance creep; First World War; counter subversion; Social Democracy; Labor movement; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; historia; History;

  Sammanfattning : During the 19th century the European states experienced a new kind of threat to their existence. The military threats from other countries were now accompanied by civilian threats that inspired mass protest, terrorism and other menaces to the established order. LÄS MER

 5. 5. Samverkan och sekretess en rättsvetenskaplig studie av myndigheters informationsutbyte vid olyckor och extraordinära händelser

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Rikard Karlsson; Umeå universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; offentlig rätt; offentlig rätt; förvaltningsrätt; förvaltningsrätt; Law; juridik; administrative law; agency cooperation; civil protection; crisis management; legislation; national security; official secrecy; privacy; security;

  Sammanfattning : Cooperation between authorities is of great importance for effective crisis management. A new crisis management system was introduced in Sweden in 2002 to enhance the ability of public authorities to manage accidents and extraordinary events. It expects authorities to cooperate with each other both before and while dealing with such situations. LÄS MER