Sökning: "history teaching"

Visar resultat 1 - 5 av 192 avhandlingar innehållade orden history teaching.

 1. 1. Uses of History in History Education

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Robert Thorp; Monika Vinterek; Henrik Åström Elmersjö; Stuart Foster; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Uses of history; historical culture; historical consciousness; history education; historical media; textbooks; popular history magazines; history teachers; Historiebruk; historiekultur; historiemedvetande; historieundervisning; historiska medier; läroböcker; populärhistoriska tidskrifter; historielärare; historia med utbildningsvetenskaplig inriktning; history of education; historia; History; historiedidaktik; didactics of history;

  Sammanfattning : This compilation thesis contains an introductory chapter and four original articles. The studies comprising this thesis all concern aspects of how historical culture is constituted in historical media and history teachers’ narratives and teaching. LÄS MER

 2. 2. Historieintresse och historieundervisning Elevers och lärares uppfattning om historieämnet

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet

  Författare :Johan Hansson; Daniel Lindmark; Gun Marie Frånberg; Bengt Schüllerqvist; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History didactics; pedagogical content knowledge; subject matter knowledge; learning; teaching; teaching methods; history; teachers; students; pupils; compulsory school; upper secondary school; interest; motivaton; lessons; interview; survey study; Sweden; Geschichtsdidaktik; Historiedidaktik; pedagogik; ämneskunskaper; undervisningsmetoder; undervisningsinnehåll; lärostoff; historia; lärande; undervisning; lärare; elever; studenter; grundskola; gymnasieskola; intresse; motivation; intervju; enkätundersökning; Sverige; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; history and history teaching; historia med didaktisk inriktning;

  Sammanfattning : This thesis studies teachers’ and students’ conceptions of history and history teaching and aims to explain the importance of an interest in history among teachers and students of the subject. Research on teachers’ conceptions (e.g. LÄS MER

 3. 3. Tools of teaching and means of managing : Educational and sociopolitical functions of languages of instruction in elementary schools with Sámi pupils in Sweden, Finland and Norway 1900–1940 in a cross-national perspective

  Detta är en avhandling från Turku (Åbo), Finland : Iloinen tiede

  Författare :Otso Kortekangas; Maija Runcis; Jukka Nyyssönen; David Sjögren; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; educational history; cross-national history; Sámi history; Nordic history; indigenous history; language of instruction; elementary schools; Norway; Sweden; Finland; utbildningshistoria; samisk historia; nomadskola; historia; History;

  Sammanfattning : This dissertation contributes to recent research on Sámi education from two different angles. First of all, the dissertation pioneers as a cross-national study of the education of a cross-national population previously mainly studied within different nation states. LÄS MER

 4. 4. History in the Service of Mankind International Guidelines and History Education in Upper Secondary Schools in Sweden, 1927–2002

  Detta är en avhandling från Turku (Åbo), Finland : Iloinen tiede

  Författare :Thomas Nygren; Daniel Lindmark; Bengt Schüllerqvist; Harry Haue; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; history teaching; League of Nations; UNESCO; Council of Europe; curriculum; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; history and history teaching; historia med didaktisk inriktning; historiedidaktik; didactics of history;

  Sammanfattning : In this study the guidelines of the League of Nations, UNESCO and the Council of Europe are investigated in relation to Swedish national curricula, teachers’ perceptions of and students’ work in history, from 1927 to 2002.Inspired by John I Goodlad’s notions of curricula and implementation, the formulation of history is studied. LÄS MER

 5. 5. En komplex historia Lärares omformning, undervisningsmönster och strategier i historieundervisning på högstadiet

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Jessica Jarhall; Bengt Schüllerqvist; Ann-Kristin Högman; David Ludvigsson; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; history teaching; lower secondary school; experienced teachers; transformation; teaching patterns; teaching strategies; transformation factors; school contexts; history didactics concepts; Historieundervisning; högstadiet; erfarna lärare; omformning; undervisningsmönster; undervisningsstrategier; omformningsfaktorer; skolkontexter; historiedidaktiska begrepp; History; Historia;

  Sammanfattning : What do history teachers teach about? How do they represent it? Why do they choose to teach the way they do? The main purpose of this study is to analyse what teaching patterns and strategies history teachers in lower secondary schools use in their history teaching for pupils aged 13-16. An additional aim is to get hold of how teachers transform their knowledge and experiences into history teaching. LÄS MER