Sökning: "survey study"

Visar resultat 1 - 5 av 2022 avhandlingar innehållade orden survey study.

 1. 1. Studies on Vitamin B12 and Folate Deficiency Markers in the Elderly : A Population-based Study

  Författare :Karin Björkegren; Kurt Svärdsudd; Åke Schwan; Herman Nilsson-Ehle; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine; Cobalamin; folate; MMA; tHcy; multivitamin; symptoms; survey; treatment trial; Medicin; Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine; Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin; Family Medicine; Allmänmedicin;

  Sammanfattning : The aims of this study were to document the levels of cobalamin, folate, methylmalonic acid (MMA) and total homocysteine (tHcy) in serum and their relations to symptoms, clinical findings, and other factors in order to improve the possibilities of detecting early deficiency of vitamin B12 or folate, and to study the effects of cobalamin and folic acid treatment over a three-year period. The study population consisted of a 20% random sample of persons 70 years or older living in Älvkarleby in mid-Sweden. LÄS MER

 2. 2. Gotta survey somebody : Methodological challenges in population studies of older people

  Författare :Susanne Kelfve; Carin Lennartsson; Mats Thorslund; Mark D Hayward; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Population studies; Older people; Representativeness; Survey design; Non-response; Sample selection; Selective attrition; Social inequality; Health outcomes; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : Conducting representative surveys of older people is challenging. This thesis aims to analyze a) the characteristics of individuals at risk of being underrepresented in surveys of older people, b) the systematic errors likely to occur as a result of these selections, and c) whether these systematic errors can be minimized by weighting adjustments. LÄS MER

 3. 3. Assessment and Study Strategies : A study among Rwandan Students in Higher Education

  Författare :Innocent Sebasaza Mugisha; Sven Andersson; Elisabeth Ahlstrand; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Higher Education; students’ conceptions of assessment; cue-seeking; studying the teacher; individual and group study strategies; alternative modes of assessment; Högre utbildning; studenters uppfattningar av bedömning; ‘cue-seeking’; individ- och gruppstrategier; alternativa bedömningsformer; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The aim of this study is to gain understanding of students’ experiences of assessment and the study strategies they adopt in the context of Higher Education in Rwanda. The study is governed by questions on how students conceive their experiences with assessment in their courses, how they determine study strategies, and how they reflect on alternative ways of assessment. LÄS MER

 4. 4. Matematikämnet och stadiebytet mellan grundskolan och gymnasieskolan : En enkät- och klassrumsstudie

  Författare :Niclas Larson; Christer Bergsten; Lisa Björklund Boistrup; Kirsti Hemmi; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematics education; career choice; transition; framing; Matematik; undervisning; gymnasieval; stadiebyte; inramning;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var att undersöka matematikutbildningen och matematikämnets roll i samband med stadiebytet från grund- till gymnasieskolan. Studien styrdes av två forskningsfrågor gällande den bild eleverna ger av matematikämnets betydelse för deras val av gymnasieprogram samt vad som karaktäriserar matematikutbildningen i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 1. LÄS MER

 5. 5. The nature of back pain in a general adult population : A longitudal study

  Författare :Tomas Reigo; Alf Udén; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to study in a general adult population the prevalence and incidence of back trouble, predictive factors for new episodes of back pain, new sick leave episodes, and factors important for recovery from back pain. The pain drawing method was used in an epidemiological survey to identify pain in the entire back area. LÄS MER