Sökning: "Ämnesdidaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 200 avhandlingar innehållade ordet Ämnesdidaktik.

 1. 1. "Vi vill bli hörda!" : En studie om communityteater med unga tjejer och platsen som aktör

  Författare :Elsa Szatek; Karin Gunnarsson; Ulrika von Schantz; Jenny Berglund; Helen Nicholson; Tatiana Chemi; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; community theatre; applied theatre; post-constructionism; place; space; heterotopia; smooth and striated spaces; playfulness; vulnerability; aesthetic subject-matter didactics; adolescent girls; feminist theory; leadership; communityteater; tillämpad teater; teaterskapande; postkonstruktionism; feministisk teori; plats och rum; heterotopi; släta och räfflade rum; lekfullhet; sårbarhet; blivanden; estetiska ämnenas didaktik; ämnesdidaktik; etnografi; unga tjejer; ledarskap; ämnesdidaktik med inriktning mot de estetiska ämnenas didaktik; Teaching and Learning with Specialisation in the Arts Education;

  Sammanfattning : The subject of this study is a community theatre for, with and by girls aged 13–17. The theatre practice is situated within the field of applied theatre and as a communitarian practice engages with artistic, social and political ambitions by staging the everyday of marginalised people. LÄS MER

 2. 2. En del i helheten : En studie av kontextualiserad grammatikundervisning i gymnasieskolan

  Författare :Agnes Strandberg; Lena Manderstedt; Stefan Lundström; Per Holmberg; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; contextualized grammar teaching; metalinguistic understanding; upper secondary school; L1; pedagogical content knowledge; educational design-based research; kontextualiserad grammatikundervisning; metalingvistisk förståelse; gymnasieskolan; L1; svenskundervisning; ämnesdidaktik; undervisningsinriktad designforskning; Svenska med didaktisk inriktning; Swedish and Education;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med avhandlingen är att bidra med kunskap om grammatikunder­visning i svenskämnet genom en design där forskare och lärare tillsammans skapar, iscensätter och utvärderar kontextualiserad grammatikundervisning i gymnasie­skolans svenskundervis­ning, samt att belysa på vilka sätt en sådan undervisning kan användas och förstås. Shulmans (1986; 1987) teoretisering av lärares ämnesdidaktiska kunskapsbas (PCK), samt hans begreppsapparat om undervisning, används som teoretiskt ramverk i avhandlingens ramberättelse. LÄS MER

 3. 3. Textens väg : om förutsättningar för texturval i gymnasieskolans svenskundervisning

  Författare :Stefan Lundström; Kerstin Munck; Per-Olof Erixon; Gun Malmgren; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; the teaching and learning of Swedish; didactics; mother tongue education; upper secondary school; text selection; rhetoric and practice; school reform; curriculum studies; teaching of literature; frame factors; Subject didactics; Ämnesdidaktik; Svenska med didaktisk inriktning;

  Sammanfattning : This thesis looks at conditions for selections of fictional texts in the Swedish subject in the upper secondary school. Three different empirical materials have contributed to the understanding of what conditions there are for the texts to enter the classroom. The first material consists of national policy documents from 1970 to 2005. LÄS MER

 4. 4. Kritiskt omdöme i samhällskunskap : Undervisningsutvecklande studier av samhällsanalytiskt resonerande i rättvisefrågor

  Författare :Malin Tväråna; Inger Eriksson; Johan Sandahl; Jan Löfström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social studies; social science; civics; social science education; fairness; justice; civic reasoning; critical thinking; social science analysis; civic reasoning; teaching and learning; phenomenography; variation theory; intersubjectivity; activity theory; learning study; samhällskunskap; medborgarbildning; samhällskunskapsdidaktik; samhällsanalys; samhällsanalytiskt tänkande; kritiskt tänkande; rättvisa; ämnesdidaktik; didaktik; fenomenografi; variationsteori; intersubjektivitet; verksamhetsteori; learning study; ämnesdidaktik med inriktning mot de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik; Teaching and Learning with Specialisation in the Social Sciences Education;

  Sammanfattning : Teachers struggle to design teaching that that will promote students’ social science knowledge in accordance with the citizenship education purpose of the subject. This study aims to expand the knowledge base of social science education by exploring the meaning of, and teaching for, the ability to critically analyse essentially contested value issues, specifically fairness and justice issues, in social science. LÄS MER

 5. 5. På spaning efter idrottsdidaktik

  Författare :Katarina Schenker; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sport pedagogy; Sport education theory; Higher education; Physical education; Sport didactics; subject-matter didactics; didactics; PETE; PE teacher education programmes; Idrottsdidaktik; Ämnesdidaktik; Idrottslärarutbildning; Lärarutbildning; Högre utbildning; PE teacher education programme;

  Sammanfattning : In search of sport didactics The aim of this thesis is to examine sport didactics as a concept and tool for reflecting on PE education. An additional aim is to analyze course literature and teaching models. Special focus is given to mandatory course literature devoted to dance, orienteering, swimming and ball games. LÄS MER