Sökning: "lower secondary school"

Visar resultat 1 - 5 av 131 avhandlingar innehållade orden lower secondary school.

 1. 1. Skolprestationer : Faktorer som är relaterade till studieresultat i grundskolans senare år

  Författare :Björn Boman; Stefan Ekecrantz; Monica Rosén; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This compilation dissertation explores school results (or alterably, educational or academic achievement) at the Swedish lower-secondary level (Grades 7–9), particularly Grade 9 and to lesser extent Grade 8, using both aggregated data at the school and municipality level from Swedish National Agency for Education (Skolverket) and similar databases (Sweden Statistics, Kolada), and individual data from Education through follow-up (UGU, utvärdering genom uppföljning), and the Programme for international student assessment, PISA (2018). Data were obtained from the years 2013, 2018, and 2019. LÄS MER

 2. 2. Läsutveckling under mellan- och högstadiet : En longitudinell studie av läsfärdigheter hos elever med och utan lässvårigheter

  Författare :Karin Stenlund; Diana Berthén; Ulla Ek; Ulf Fredriksson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Longitudinal; middle school; lower secondary school; reading ability; reading difficulties; reading development; decoding; vocabulary; reading comprehension; questionnaire; strategies; interview; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : This dissertation consists of two studies, a middle school study and a follow-up study. In the middle school study, the reading ability of a group of middle school students, of which some have reading difficulties, is described and analyzed along with the classroom conditions the students are given for the development of their reading abilities. LÄS MER

 3. 3. Jag vill ha bra betyg : En etnologisk studie om höga skolresultat och högstadieelevers praktiker

  Författare :Göran Nygren; Oscar Pripp; Magnus Öhlander; René León Rosales; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; class; educational capital; ethnography; examinations; future; homework; hot knowledge; grades; lower secondary school; parental involvement; privilege; resources; school achievements; school work; social reproduction; strategies; Sweden; Etnologi; Ethnology;

  Sammanfattning : This is a thesis on how pupils at lower secondary school achieve high grades at schools with higher results than average. The purpose of the study is to analyse and bring attention to the way ideas, practices and conditions interact and facilitate strong achievements among pupils at lower secondary schools. LÄS MER

 4. 4. Historia på högstadiet : Historiekulturella yttringar i och utanför ett klassrum i Sverige hösten 2009

  Författare :Hans Olofsson; Martin Stolare; Johan Samuelsson; K-G Hammarlund; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; history education; historical consciousness; historical-culture expressions; collective remembering; methodological nationalism; narrative theory; neo-nationalism; Swedish contemporary history; historieundervisning; historiemedvetande; historiekulturella yttringar; kollektivt memorerande; metodologisk nationalism; narrativ teori; neo-nationalism; svensk samtidshistoria; History; Historia;

  Sammanfattning : How do students use schools´ history education to develop their historical consciousness? In which ways could history education be regarded as a historical-culture expression, i.e. as a part of a society’s interest in the past? This thesis takes its point of departure in these overarching questions. LÄS MER

 5. 5. En komplex historia : Lärares omformning, undervisningsmönster och strategier i historieundervisning på högstadiet

  Författare :Jessica Jarhall; Bengt Schüllerqvist; Ann-Kristin Högman; David Ludvigsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; history teaching; lower secondary school; experienced teachers; transformation; teaching patterns; teaching strategies; transformation factors; school contexts; history didactics concepts; Historieundervisning; högstadiet; erfarna lärare; omformning; undervisningsmönster; undervisningsstrategier; omformningsfaktorer; skolkontexter; historiedidaktiska begrepp; History; Historia;

  Sammanfattning : What do history teachers teach about? How do they represent it? Why do they choose to teach the way they do? The main purpose of this study is to analyse what teaching patterns and strategies history teachers in lower secondary schools use in their history teaching for pupils aged 13-16. An additional aim is to get hold of how teachers transform their knowledge and experiences into history teaching. LÄS MER