Sökning: "historiedidaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade ordet historiedidaktik.

 1. 1. Förhistorien som kulturellt minne : historiekulturell förändring i svenska läroböcker 1903-2010

  Författare :Lena Almqvist Nielsen; Lars Elenius; Karin Viklund; Hanna Markusson Winkvist; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Textbooks; History; History education; History didactics; History culture; Cultural memory; Prehistory; Primary school; Secondary school; textböcker; historia; utbildningshistoria; historiedidaktik; historiekultur; kulturellt minne; förhistoria; lågstadiet; mellanstadiet; historia; History;

  Sammanfattning : Scandinavian prehistory has hitherto received little attention in the field of history didactics. In Swedish schools, it is taught in the lower grades in accordance with traditional periodization: the Stone Age, Bronze Age, Iron Age and the Viking Age. LÄS MER

 2. 2. Det osamtidigas samtidighet : historiemedvetande i svenska historieläroböcker under hundra år

  Författare :Niklas Ammert; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; identity; multi-chronology; uses of history; 1900-2005; Sweden; values; progression; Historical consciousness; history textbooks; history didactics; narratives; dimensions of time; historieläroböcker; Historiemedvetande; historiedidaktik;

  Sammanfattning : The concept of historical consciousness has been central in didactic research since the early 1990’s. It has been focused in Swedish history curricula, especially since 1994. Historical consciousness has mostly been used on a macro-level as a theoretical framework. LÄS MER

 3. 3. Historien som fiktion : gymnasieelevers erfarande av spelfilm i historieundervisningen

  Författare :Maria Deldén; Monica Reichenberg; Carola Nordbäck; Silwa Claesson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; history didactics; film reception; phenomenology; lifeworld approach; historical feature film; historical thinking; historical empathy; historiedidaktik; filmreception; fenomenologi; livsvärldsansats; historisk spelfilm; historiskt tänkande; historisk empati; historia med utbildningsvetenskaplig inriktning; history of education; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : The present study explores the reception of historical feature films in history education. It is concerned with how pupils experience the films as well as the significance of the feature film for their understanding and interpretation of history. LÄS MER

 4. 4. Perspektiv på historiefilmslitteracitet : en didaktisk studie av gymnasieelevers historiska och emotionella meningsskapande i mötet med spelfilm

  Författare :Maria Deldén; Carola Nordbäck; Tomas Axelson; Ulf Zander; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Historical film literacy; History education; History didactics; Feature film; Historical meaning making; Historical Culture; Aesthetic experience; Transaction; Upper secondary school; Historiefilmslitteracitet; historiedidaktik; historisk spelfilm; historiskt meningsskapande; historiekultur; estetiska lärprocesser; transaktion; gymnasiet; historiedidaktik; didactics of history; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : The present study addresses what happens when historical feature film is used in history education. The purpose of this thesis is to develop new knowledge of historical film literacy through a study of the feature film's didactical potential in an educa­tional context. LÄS MER

 5. 5. Historieintresse och historieundervisning : Elevers och lärares uppfattning om historieämnet

  Författare :Johan Hansson; Daniel Lindmark; Gun Marie Frånberg; Bengt Schüllerqvist; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History didactics; pedagogical content knowledge; subject matter knowledge; learning; teaching; teaching methods; history; teachers; students; pupils; compulsory school; upper secondary school; interest; motivaton; lessons; interview; survey study; Sweden; Geschichtsdidaktik; Historiedidaktik; pedagogik; ämneskunskaper; undervisningsmetoder; undervisningsinnehåll; lärostoff; historia; lärande; undervisning; lärare; elever; studenter; grundskola; gymnasieskola; intresse; motivation; intervju; enkätundersökning; Sverige; Subject didactics; Ämnesdidaktik; History subjects; Historieämnen; history and history teaching; historia med didaktisk inriktning;

  Sammanfattning : This thesis studies teachers’ and students’ conceptions of history and history teaching and aims to explain the importance of an interest in history among teachers and students of the subject. Research on teachers’ conceptions (e.g. LÄS MER