Sökning: "subject matter knowledge"

Visar resultat 1 - 5 av 85 avhandlingar innehållade orden subject matter knowledge.

 1. 1. Mobile Knowledge

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Henrik Fagrell; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mobile CSCW; Knowledge management; Organisational memory; Ethnography; Empirically informed systems design; Handheld devices;

  Sammanfattning : Both the issues of "knowledge management" and "mobility" have received much attention recently. The interest in these issues is often motivated by the fact that work, in many organisations, has become "knowledge intensive" and "mobile". However, so far these issues have been explored separately. LÄS MER

 2. 2. Measures that matter Facilitating literacy through targeted instruction and assistive technology

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Thomas Nordström; Linnéuniversitetet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Targeted instruction; intervention; assistive technology; reading difficulties; Riktad undervisningsinsats; intervention; assisterande teknik; lässvårigheter; Psychology; Psykologi; Special Education; Specialpedagogik; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The acquisition of reading skills is one of the most important academic outcomes, as reading enables the individual to acquire knowledge and to actively take part in society. Despite research and educational progress, not all students develop their reading skills to a level that meet academic or societal demands. LÄS MER

 3. 3. Historieintresse och historieundervisning Elevers och lärares uppfattning om historieämnet

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet

  Författare :Johan Hansson; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History didactics; pedagogical content knowledge; subject matter knowledge; learning; teaching; teaching methods; history; teachers; students; pupils; compulsory school; upper secondary school; interest; motivaton; lessons; interview; survey study; Sweden; Geschichtsdidaktik; Historiedidaktik; pedagogik; ämneskunskaper; undervisningsmetoder; undervisningsinnehåll; lärostoff; historia; lärande; undervisning; lärare; elever; studenter; grundskola; gymnasieskola; intresse; motivation; intervju; enkätundersökning; Sverige; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; didactics of history; historia med didaktisk inriktning;

  Sammanfattning : This thesis studies teachers’ and students’ conceptions of history and history teaching and aims to explain the importance of an interest in history among teachers and students of the subject. Research on teachers’ conceptions (e.g. LÄS MER

 4. 4. Mathematics textbooks for teaching An analysis of content knowledge and pedagogical content knowledge concerning algebra in Swedish upper secondary education

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Wang Wei Sönnerhed; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematics textbooks; school algebra; solving methods; factorization; solving quadratic equations; mathematics teaching; content knowledge; pedagogical content knowledge; geometrical models; algebra history; embedded teaching trajectories;

  Sammanfattning : In school algebra, using different methods including factorization to solve quadratic equations is one common teaching and learning topic at upper secondary school level. This study is about analyzing the algebra content related to solving quadratic equations and the method of factorization as presented in Swedish mathematics textbooks with subject matter content knowledge (CK) and pedagogical content knowledge (PCK) as analytical tools. LÄS MER

 5. 5. Ämnesdidaktisk kompetens i evolutionsbiologi. En intervjuundersökning med no/biologilärare

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Ann Zetterqvist; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogical Content Knowledge; PCK;

  Sammanfattning : .... LÄS MER