Sökning: "Mark Bomberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Mark Bomberg.

  1. 1. Moisture flow through porous building materials

    Detta är en avhandling från Div. of Building Technology, Lund Institute of Technology

    Författare :Mark Bomberg; [1974]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

    Sammanfattning : .... LÄS MER