Sökning: "pedagogik kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 166 avhandlingar innehållade orden pedagogik kommunikation.

 1. 1. Att se varandra i handling : En jämförande studie av kommunikativa arenor och yrkesblivande för nyblivna fänrikar och lärare

  Författare :Göran Fransson; Staffan Selander; Torlaug Løkensgard Hoel; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; communication; newly qualified; teachers; Second Lieutenants; Commissioned Officer; induction; professionalisation; professional development; the process of becoming; institution; sensemaking; organizational learning; Kommunikation; nyblivna; lärare; fänrik; officer; induction; yrkesintroduktion; professionalisering; professionell utveckling; yrkesblivande; institution; meningsskapande; organisatoriskt lärande; Education; Pedagogik; kommunikation; nybliven; nyexaminera; NQT; lärande; institutionsteori;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe and analyse the process of professionalisation of newly commissioned second lieutenants and newly qualified school teachers. The professionalisation of these two occupational categories is examined from a comparative perspective and concentrates on the communicative conditions and institutional arenas that affect the professionalisation process. LÄS MER

 2. 2. Museipedagogik och erfarande

  Författare :Berit Ljung; Sven Hartman; Per Andersson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; museum education; experience; communication; transaction; John Dewey; museipedagogik; erfarande; kommunikation; demokrati; John Dewey; transaktion; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis is intended to contribute to development of communicative frames of reference for museum education. Inspired by the philosopher John Dewey it seeks for new perspectives of the research problem – museum education and experience. LÄS MER

 3. 3. Dansundervisning som förkroppsligad multimodal praktik : en studie om kommunikation och interaktion i dansundervisning

  Författare :Annika Notér Hooshidar; Birgitta Sandström; Anna-Lena Kempe; Ragnhild Sandberg Jurström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; dance teaching and learning; communication; interaction; multimodality; semiotic resources; design; dansundervisning; kommunikation; interaktion; multimodalitet; semiotiska resurser; design; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Dansundervisning som förkroppsligad multimodal praktikEn studie om kommunikation och interaktion i dansundervisning. ABSTRACTDance teaching as embodied multimodal practiceA study about communication and interaction in dance teaching. LÄS MER

 4. 4. Vad kommunikation vill säga : En iscensättande studie om specialpedagogers yrkesroll och kunskapande samtal

  Författare :Désirée von Ahlefeld Nisser; Rolf Helldin; Siv Fischbein; Kristina Ström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Deliberative communication; communicative perspective; dialogue pedagogic; special educator; action research; discourse; deliberativ kommunikation; kommunikativt perspektiv; dialogpedagogik; specialpedagog; aktionsforskning; diskurs; Education; Pedagogik; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : This thesis is about the role of special educators in (pre)school and about developing democratic communication. It is based on the theory of argumentation developed by Jürgen Habermas. LÄS MER

 5. 5. "Detta ideliga mötande" : En studie av hur kommunikation och samspel konstituerar gymnasieelevers skolpraktik

  Författare :Gunvie Möllås; Ann Ahlberg; Claes Nilholm; Reidun Tangen; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; upper secondary school; national programmes; pupils in need of special support; special education; communicative relational perspective; communicative contexts; participation; communication; learning; mediated actions; mediational means; dramaturgical perspective; ethnography; gymnasieskola; nationella program; elever i behov av särskilt stöd; specialpedagogik; kommunikativt relationsinriktat perspektiv; kommunikativa kontexter; delaktighet; kommunikation; lärande; medierad handling; medierande verktyg; dramaturgi; etnografi; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Practically all pupils leaving the nine-year compulsory school continue their studies at the upper secondary school, which consequently faces the challenge of meeting the whole range of varying needs and conditions of students. Daily school practice is constituted by a number of communicative contexts, formal as well as informal. LÄS MER