Sökning: "inramning"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade ordet inramning.

 1. 1. Genuspedagogers berättelser om makt och kontroll

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mittuniversitetet

  Författare :Catarina Arvidson; Mittuniversitetet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Classification; framing; power; control; technical limited rationality; care work rationality; gender pedagogues; gender equality; school; preschool; school change.; Klassifikation; inramning; makt; kontroll; teknisk begränsad rationalitet; omsorgsrationalitet; genuspedagoger; jämställdhet; skola; förskola;

  Sammanfattning : In this thesis 14 gender pedagogues’ stories about power and control are described and analysed. Here the term gender pedagogue refers to educators who have participated in further training in gender and gender equality studies. The training programme was the result of an initiative taken by the former Social Democratic government. LÄS MER

 2. 2. -Måste det här vara som en väckelserörelse? en studie om (det som kallas) entreprenöriellt lärande i grundskolan, utifrån Basil Bernsteins begreppsapparat

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Monika Diehl; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Entrepreneurial learning; lower secondary school; recontextualisation; Basil Bernstein; education; teaching; learning; assessment; classification; framing; Entreprenöriellt lärande; grundskolan; rekontextualisering; Basil Bernstein; utbildning; undervisning; lärande; bedömning; klassifikation; inramning; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this compilation thesis is to describe prerequisites for what, in a Swedish educational context, is often called ‘entrepreneurial learning’ and to examine the possible influence that this has on school practice. The study was carried out in two lower secondary schools and was guided by the following two research questions. LÄS MER

 3. 3. Mellan retorik och praktik En ämnesdidaktisk och läroplansteoretisk studie av svenskämnena och fyra gymnasielärares svenskundervisning efter gymnasiereformen 1994

  Detta är en avhandling från Umeå : Svenska och samhällsvetenskapliga ämnen

  Författare :Edmund Knutas; Högskolan Dalarna.; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; skolämnet svenska; gymnasieskolan; ämnesdidaktiska kunskaper; transformation; ramfaktorer; läroplansteori; klassifikation; inramning; medborgarskap; samhälle; retorik och praktik; school subject Swedish; upper secondary school; pedagogical content knowledge; transformation; frame factors; curriculum theory; classification; framing; citizenship; society; rhetoric and practise; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; School subject Swedish;

  Sammanfattning : Swedish as a school subject has long been debated in Sweden, and ideas concerning its content, role and function in school and society have varied greatly throughout the years. In 1994, there was an upper secondary school reform which resulted in a partial revision of the Swedish subject, including its introduction within a new course and grading system. LÄS MER

 4. 4. Matematikämnet och stadiebytet mellan grundskolan och gymnasieskolan En enkät- och klassrumsstudie

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Niclas Larson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematics education; career choice; transition; framing; Matematik; undervisning; gymnasieval; stadiebyte; inramning;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var att undersöka matematikutbildningen och matematikämnets roll i samband med stadiebytet från grund- till gymnasieskolan. Studien styrdes av två forskningsfrågor gällande den bild eleverna ger av matematikämnets betydelse för deras val av gymnasieprogram samt vad som karaktäriserar matematikutbildningen i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 1. LÄS MER

 5. 5. Homo Clima Klimatmänniskan och den produktiva makten - styrning genom klimatförändring som bioestetisk inramning

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Annika Skoglund; KTH.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Homo Clima; Climate Change; Foucault; Bioaesthetics; Population; Economy; Technology; Governmentality; Regementalitet; Klimatförändring; Homo Clima; Bioestetik; Medborgare; Befolkning; Ekonomi; Teknik; Foucault;

  Sammanfattning : Former creative resistance to environmentally hazardous activities has during the last decades, through discussions on climate change, been increasingly reoriented by meteorology, expert knowledge and policy discourse. The ecological system’s perspective on climate change, proclaiming the human not simply as a disturbance in a natural balancing system, but as changing it, has become a causal model for the possibility to change that human. LÄS MER