Sökning: "Iwona Sobis"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Iwona Sobis.

  1. 1. Employment Service in Transition. Adaptation of a socialist employment agency to a market economy. A case study of Lodz, Poland 1989-1998

    Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

    Författare :Iwona Sobis; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2002]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER