Sökning: "attityder"

Visar resultat 1 - 5 av 215 avhandlingar innehållade ordet attityder.

 1. 1. Attityder till naturvetenskap : Förändringar av flickors och pojkars attityder till biologi, fysik och kemi 1995 till 2007

  Författare :Lena Adolfsson; Sylvia Benckert; Eva Silfver; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; attityder; genus; TIMSS; förändring över tid; Subject didactics; Ämnesdidaktik; didactics of natural science; naturvetenskapens didaktik;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen beskrivs hur hög- och lågpresterande flickors och pojkars attityder till biologi, fysik och kemi har förändrats från 1995 till 2007. Data från den svenska delen av TIMSS-studierna för årskurs 8 i Sverige används. LÄS MER

 2. 2. Att vårda äldre personer med kognitiv svikt i sjukhusmiljöer : attityder, processer, innebörder

  Författare :Anita Nilsson; David Edvardsson; Birgit. H Rasmussen; Anna-Karin Edberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; acute care; attitudes; care management; cognitive impairment; grounded theory; health professionals; measurements; nursing; older people; perception; personal-professional integrity; person-centred care; phenomenological hermeneutical; akutsjukvård; attityder; fenomenologisk hermeneutik; grounded theory; kognitiv svikt; organisation; omvårdnad; personcentrerad vård; personlig-professionell integritet; skattningar; vårdpersonal; äldre personer; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Inledning: Äldre personer med kognitiv svikt, exempelvis i form av demenssjukdom, delirium eller depression, är en vanligt förekommande population inom svensk sjukhusvård. Dessa äldre kan ha särskilda behov till följd av en försämrad kognition, men litteraturen tyder på att akutsjukhusens miljö, organisation och vårdprocesser inte alltid stödjer tillgodoseendet av dessa behov. LÄS MER

 3. 3. Motivationer, attityder och moderna språk : En studie om elevers motivationsprocesser och attityder vid studier och lärande av moderna språk

  Författare :Erik Cardelús; Tore Nilsson; Marianne Molander Beyer; Alastair Henry; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; motivation; attitudes; motivational processes; foreign language learning; mastery goals and achievement goals; intrinsic and extrinsic motivation; self-efficacy; triadic reciprocality; target language-related attitudes; Nyckelord på svenska motivation; attityder; moderna språk; narrativ; elever; språkdidaktik; Language Education;

  Sammanfattning : Motivations, Attitudes and Modern Languages. A study of students’ motivational processes and attitudes while learning foreign languages.This doctoral thesis investigates students’ motivational processes and attitudes while studying and learning foreign languages (FLs). LÄS MER

 4. 4. Ungdomars attityder till postorder : Tre överraskningar i en

  Författare :Malin Sundström; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; postorder; ungdomar; attityder; Företagsekonomi; marknadsföring;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Tekniklärares attityder till teknikämnet och teknikundervisningen

  Författare :Nordlöf Charlotta; Jonas Hallström; Gunnar Höst; Peter Gustafsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; technology education; attitudes; technology teachers; self-efficacy; context dependency; teknikdidaktik; teknikundervisning; teknik; attityder; tekniklärare; self-efficacy; kontextberoende;

  Sammanfattning : Skolforskning i allmänhet visar på att läraren är viktig, läraren är faktiskt en av de viktigaste faktorerna för elevernas framgång. Läraren är betydelsefull både när det gäller elevernas prestationer och deras attityder. LÄS MER