Sökning: "attityder"

Visar resultat 1 - 5 av 196 avhandlingar innehållade ordet attityder.

 1. 1. Attityder till naturvetenskap Förändringar av flickors och pojkars attityder till biologi, fysik och kemi 1995 till 2007

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för naturvetenskapens och matematikens didaktik, Umeå universitet

  Författare :Lena Adolfsson; Sylvia Benckert; Eva Silfver; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; attityder; genus; TIMSS; förändring över tid; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; didactics of natural science; naturvetenskapens didaktik;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen beskrivs hur hög- och lågpresterande flickors och pojkars attityder till biologi, fysik och kemi har förändrats från 1995 till 2007. Data från den svenska delen av TIMSS-studierna för årskurs 8 i Sverige används. LÄS MER

 2. 2. Att vårda äldre personer med kognitiv svikt i sjukhusmiljöer attityder, processer, innebörder

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för naturvetenskapens och matematikens didaktik, Umeå universitet

  Författare :Anita Nilsson; David Edvardsson; Birgit. H Rasmussen; Anna-Karin Edberg; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; acute care; attitudes; care management; cognitive impairment; grounded theory; health professionals; measurements; nursing; older people; perception; personal-professional integrity; person-centred care; phenomenological hermeneutical; akutsjukvård; attityder; fenomenologisk hermeneutik; grounded theory; kognitiv svikt; organisation; omvårdnad; personcentrerad vård; personlig-professionell integritet; skattningar; vårdpersonal; äldre personer; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Inledning:Äldre personer med kognitiv svikt, exempelvis i form av demenssjukdom, delirium eller depression, är en vanligt förekommande population inom svensk sjukhusvård. Dessa äldre kan ha särskilda behov till följd av en försämrad kognition, men litteraturen tyder på att akutsjukhusens miljö, organisation och vårdprocesser inte alltid stödjer tillgodoseendet av dessa behov. LÄS MER

 3. 3. Motivationer, attityder och moderna språk En studie om elevers motivationsprocesser och attityder vid studier och lärande av moderna språk

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet

  Författare :Erik Cardelús; Tore Nilsson; Marianne Molander Beyer; Alastair Henry; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; motivation; attitudes; motivational processes; foreign language learning; mastery goals and achievement goals; intrinsic and extrinsic motivation; self-efficacy; triadic reciprocality; target language-related attitudes; Nyckelord på svenska motivation; attityder; moderna språk; narrativ; elever; språkdidaktik; Language Education;

  Sammanfattning : Motivations, Attitudes and Modern Languages. A study of students’ motivational processes and attitudes while learning foreign languages.This doctoral thesis investigates students’ motivational processes and attitudes while studying and learning foreign languages (FLs). LÄS MER

 4. 4. Ungdomars attityder till postorder : Tre överraskningar i en

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet, Handelshögskolan

  Författare :Malin Sundström; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; postorder; ungdomar; attityder; Företagsekonomi; marknadsföring;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Tekniklärares attityder till teknikämnet och teknikundervisningen

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Nordlöf Charlotta; Jonas Hallström; Gunnar Höst; Peter Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; technology education; attitudes; technology teachers; self-efficacy; context dependency; teknikdidaktik; teknikundervisning; teknik; attityder; tekniklärare; self-efficacy; kontextberoende;

  Sammanfattning : Skolforskning i allmänhet visar på att läraren är viktig, läraren är faktiskt en av de viktigaste faktorerna för elevernas framgång. Läraren är betydelsefull både när det gäller elevernas prestationer och deras attityder. LÄS MER