Sökning: "Ewa Bergqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden Ewa Bergqvist.

 1. 1. Positive currents related to polynomial convexity

  Författare :Ewa Bergqvist; [1999]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematics; matematik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Mathematics and mathematics education - two sides of the same coin creative reasoning in university exams in mathematics

  Detta är en avhandling från Umeå : Matematik och matematisk statistik

  Författare :Ewa Bergqvist; Johan Lithner; Peter Nyström; Christer Bergsten; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Polynomial convexity; Positive currents; Jensen measures; Mathematical reasoning; assessment; university level; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Avhandlingen består av två ganska olika delar som ändå har en del gemensamt. Del A är baserad på två artiklar i matematik och del B är baserad på två matematikdidaktiska artiklar.De matematiska artiklarna utgår från ett begrepp som heter polynomkonvexitet. LÄS MER

 3. 3. Gymnasieelevers kommunikativa strategier i matematikklassrummet En fallstudie av ett smågruppsarbete om derivata

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Marie Bergholm; Christer Bergsten; Iiris Attorps; Ewa Bergqvist; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematical discourse; commognition; participation; matematizing; subjectifying; identifying; small group learning; Matematisk diskurs; kommognition; deltagande; matematisera; identifiering; subjektifiering; lärande i smågrupper;

  Sammanfattning : Denna fallstudie belyser gymnasieelevers arbete i små grupper med ett problem kopplat till derivata och syftar till att belysa faktorer som gynnar eller hindrar individernas deltagande i och utveckling av den matematiska kommunikationen i klassrummet. Studien har sin teoretiska förankring i Anna Sfards kommognitiva ramverk, där lärande i matematik ses som deltagande i en matematisk diskurs. LÄS MER

 4. 4. Gymnasieelevers kommunikativa strategier i matematikklassrummet : En fallstudie av ett smågruppsarbete om derivata

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Marie Bergholm; Christer Bergsten; Iiris Attorps; Ewa Bergqvist; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematical discourse; commognition; participation; matematizing; subjectifying; identifying; small group learning; Matematisk diskurs; kommognition; deltagande; matematisera; identifiering; subjektifiering; lärande i smågrupper;

  Sammanfattning : Denna fallstudie belyser gymnasieelevers arbete i små grupper med ett problem kopplat till derivata och syftar till att belysa faktorer som gynnar eller hindrar individernas deltagande i och utveckling av den matematiska kommunikationen i klassrummet. Studien har sin teoretiska förankring i Anna Sfards kommognitiva ramverk, där lärande i matematik ses som deltagande i en matematisk diskurs. LÄS MER

 5. 5. Difficult to read or difficult to solve? The role of natural language and other semiotic resources in mathematics tasks

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Anneli Dyrvold; Magnus Österholm; Ewa Bergqvist; Johan Lithner; Candia Morgan; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematics education; multisemiotics; task text; difficulty; mathematical reading ability; didactics of mathematics; matematikdidaktik;

  Sammanfattning : When students solve mathematics tasks, the tasks are commonly given as written text, usually consisting of natural language, mathematical notation and different types of images. This is one reason why reading and interpreting such texts are important parts of being mathematically proficient, at least within the school context. LÄS MER