Sökning: "Christer Bergsten"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden Christer Bergsten.

 1. 1. Designing Mathematics Lessons Using Japanese Problem Solving Oriented Lesson Structure : A Swedish case study

  Författare :Yukiko Asami-Johansson; Christer Bergsten; Iiris Attorps; Heidi Strømskag; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : This licentiate thesis is concerned with applying the Japanese problem solving oriented (PSO) teaching approach to Swedish mathematics classrooms. The overall aim of my research project is to describe and investigate the viability of PSO as design tool for teaching mathematics. LÄS MER

 2. 2. Gymnasieelevers kommunikativa strategier i matematikklassrummet : En fallstudie av ett smågruppsarbete om derivata

  Författare :Marie Bergholm; Christer Bergsten; Iiris Attorps; Ewa Bergqvist; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematical discourse; commognition; participation; matematizing; subjectifying; identifying; small group learning; Matematisk diskurs; kommognition; deltagande; matematisera; identifiering; subjektifiering; lärande i smågrupper;

  Sammanfattning : Denna fallstudie belyser gymnasieelevers arbete i små grupper med ett problem kopplat till derivata och syftar till att belysa faktorer som gynnar eller hindrar individernas deltagande i och utveckling av den matematiska kommunikationen i klassrummet. Studien har sin teoretiska förankring i Anna Sfards kommognitiva ramverk, där lärande i matematik ses som deltagande i en matematisk diskurs. LÄS MER

 3. 3. Mathematical modelling in upper secondary mathematics education in Sweden

  Författare :Jonas Bergman Ärlebäck; Christer Bergsten; Bharath Sriraman; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; MATHEMATICS; MATEMATIK;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate and enhance our understanding of the notions of mathematical models and modelling at the Swedish upper secondary school level. Focus is on how mathematical models and modelling are viewed by the different actors in the school system, and what characterises the collaborative process of a didactician and a group of teachers engaged in designing and developing, implementing and evaluating teaching modules (so called modelling modules) exposing students to mathematical modelling in line with the present mathematics curriculum. LÄS MER

 4. 4. Mathematics and mathematics education - two sides of the same coin : creative reasoning in university exams in mathematics

  Författare :Ewa Bergqvist; Johan Lithner; Peter Nyström; Christer Bergsten; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Polynomial convexity; Positive currents; Jensen measures; Mathematical reasoning; assessment; university level; Subject didactics; Ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Avhandlingen består av två ganska olika delar som ändå har en del gemensamt. Del A är baserad på två artiklar i matematik och del B är baserad på två matematikdidaktiska artiklar. De matematiska artiklarna utgår från ett begrepp som heter polynomkonvexitet. LÄS MER

 5. 5. Mathematical modelling in upper secondary school in Sweden : An exploratory investigation

  Författare :Peter Frejd; Christer Bergsten; Jonas Ärlebäck Bergman; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; MATHEMATICS; MATEMATIK;

  Sammanfattning : The official curriculum guidelines for upper secondary school in Sweden emphasise the use of mathematical models and mathematical modelling in mathematics education. However, no explicit definitions or descriptions of the notions are given in the curriculum. LÄS MER