Sökning: "biskop"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade ordet biskop.

 1. 1. Gemenskap och mångfald : En ekklesiologisk studie med utgångspunkt i Don S. Brownings metod, där två församlingars tal om identitet och pluralism i den egna församlingen relateras till Dietrich Bonhoeffers teologiska tänkande

  Författare :Niclas Blåder; Edgar Almén; Carl Axel Aurelius; Kjetil Hafstad; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Community; pluralism; parish; Browning; practical thinking; dilemma; Bonhoeffer; responsible action; Gemenskap; mångfald; församling; Browning; praktisk tänkande; dilemma; Bonhoeffer; ansvarigt handlande; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : Gemenskap är eftersträvansvärt för de flesta människor. Samtidigt är många gemenskaper relativt homogena och likriktade. På ett liknande sätt är många kristna församlingsgemenskaper uppbyggda, dvs. de är gemenskaper där mångfalden får svårt att hävda sig. LÄS MER

 2. 2. Riddare, bonde och biskop : studier kring tre fornsvenska dikter jämte två nyeditioner

  Författare :Gisela Vilhelmsdotter; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Svenska kyrkans primas : Ärkebiskopsämbetet i förändring 1914–1990

  Författare :Klas Hansson; Oloph Bexell; Kjell O. Lejon; Gustav Björkstrand; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Archbishop; primate; episcopacy; bishop; bishops’ conference; apostolic succession; ecumenism; pastoral letter; Ember Days message; church leadership; democracy; Church of Sweden; Church Synod; Nathan Söderblom; Erling Eidem; Yngve Brilioth; Gunnar Hultgren; Ruben Josefson; Olof Sundby; Bertil Werkström.; Ärkebiskop; primat; biskop; biskopsämbete; biskopsmöte; apostolisk succession; ekumenik; herdabrev; böndag; kyrkoledarskap; demokrati; Svenska kyrkan; Nathan Söderblom; Erling Eidem; Yngve Brilioth; Gunnar Hultgren; Ruben Josefson; Olof Sundby; Bertil Werkström; Church History; Kyrkohistoria;

  Sammanfattning : When Nathan Söderblom became archbishop in 1914 he substantially altered and extended the office of archbishop. This study deals with how and why the office of archbishop has changed from Söderblom’s incumbency down to the introduction of an assistant bishop in the archdiocese in 1990. LÄS MER

 4. 4. Hans Brask. En senmedeltida biskop och hans tankevärld

  Författare :Per Stobaeus; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : This thesis deals with Hans Brask, Bishop of Linköping 1513–1527. Earlier research about Brask has dealt with the political events, his diocesan administration and finances. I study Brask’s episcopal role in a cultural-historical context. The primary source materials are his letters. LÄS MER

 5. 5. "O, Ädle Svensk": biskop Thomas' frihetssång i musik och politik

  Författare :Henrik Karlsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER