Sökning: "deltagande observation"

Visar resultat 1 - 5 av 84 avhandlingar innehållade orden deltagande observation.

 1. 1. Kunskapsbildning mellan träindustri och akademi : en studie av dess förutsättningar och möjligheter

  Författare :Johan Palm; Thomas Thörnqvist; Lena Fritzén; Leif Jonsson; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Research collaboration; Joint research; Knowledge development; Theory and practice; Participatory observation; Wood timber industry.; Forskningssamverkan; Kunskapsbildning; Teori och praktik; Deltagande observation; Träindustri. Tekniköverföring; Samverkan industri och akademi.; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Small and medium-sized enterprises badly need new knowledge. Their need is constantly increasing due to the market demand for custom-designed products, which means companies must be more flexible. Wood processing companies are having difficulty establishing contact with academia in order to meet this need. LÄS MER

 2. 2. The Paradoxes of Socio-Emotional Programmes in School : Young people’s perspectives and public health discourses

  Författare :Sofia Kvist Lindholm; Karin Zetterqvist Nelson; Karin Osvaldsson Cromdal; Vicky Coppock; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; socio-emotional programs; manual-based programs; mental health; social and emotional wellbeing; prevention; health promotion; children’s perspectives; interviews; participant observation; Socio-emotionella program; manualbaserade program; psykisk ohälsa; prevention; hälsopromotion; barns perspektiv; intervjuer; deltagande observation;

  Sammanfattning : Over the past decades socio-emotional programmes have been implemented in schools worldwide. Depression in Swedish Adolescents (DISA) and Social and Emotional Training (SET) are two socio-emotional programmes being practised in Swedish schools. LÄS MER

 3. 3. Talking violence, constructing identities : young men in institutional care

  Författare :Kjerstin Andersson; Karin Aronsson; James W. Messerschmidt; Sweden Linköping Linköping University Sweden; Faculty of Arts and Sciences Linköping Linköping University The Tema Institute Department of Child Studies; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Violence; identity; Aggression Replacement Training ART ; discourses; masculinity; social categories; positioning; interview; participant observation; Våld; identitet; berättelser; Aggression Replacement Training ART ; diskurser; maskulinitet; sociala kategorier; positionering; intervju; deltagande observation; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate how young men constructing identities in talk about their own use of violence. The study is based on a fieldwork at a youth detention home in Sweden. The data consists of individual interviews and video recordings of the treatment programme Aggression Replacement Training (ART). LÄS MER

 4. 4. Talking Violence, Constructing Identity : Young Men in Institutional Care

  Författare :Kjerstin Andersson; Karin Aronsson; James W. Messerschmidt; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Violence; identity; Aggression Replacement Training ART ; discourses; masculinity; social categories; positioning; interview; participant observation; Våld; identitet; berättelser; Aggression Replacement Training ART ; diskurser; maskulinitet; sociala kategorier; positionering; intervju; deltagande observation; Children; Barn;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate how young men constructing identities in talk about their own use of violence. The study is based on a fieldwork at a youth detention home in Sweden. The data consists of individual interviews and video recordings of the treatment programme Aggression Replacement Training (ART). LÄS MER

 5. 5. Rum, rytm och resande : Genusperspektiv på järnvägsstationer

  Författare :Ann-Charlotte Gilboa Runnvik; Tora Friberg; Bodil Axelsson; Carina Listerborn; Katja Tollmar Grillner; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Mobility; commuters; railway stations; accessibility; gender; body; space; place; affect; rhythm; participant observations; auto-ethnography; interviews; Mobilitet; pendlare; järnvägsstationer; tillgänglighet; genus; kropp; rum; plats; affekt; rytm; deltagande observation; autoetnografi; intervjuer;

  Sammanfattning : Järnvägsstationer är att betrakta som offentliga platser och regleras av transportpolitiska målsättningar om jämställdhet och tillgänglighet för alla (Prop. 2008/09:93). Trots det saknas forskning om hur genus påverkar resenärer vid deras vardagliga vistelser på järnvägsstationer. LÄS MER