Sökning: "ifrågasättande"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade ordet ifrågasättande.

 1. 1. Ambivalent Ambiguity? : A study of how women with 'atypical' sex development make sense of female embodiment

  Författare :Lisa Guntram; Kristin Zeiler; Karin Zetterqvist-Nelson; Cynthia Kraus; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sex; sex development; ‘atypical’ sex development; female embodiment; adolescence; women; Sweden; uterine and vaginal agenesis; Turner syndrome; intersex; DSD; qualitative methodologies; sense-making; narratives; norms; normality; heteronormativity; resistance; relations; sexual practice; diagnosis; treatment; critique; Kön; könsutveckling; kvinnlig kroppslighet; ”otypisk” könsutveckling; normalitet; tonår; kvinnor; Sverige; MRKH syndrom; uterus och vaginal agenesi; Turner syndrom; intersex; DSD; meningskapande; relationer; kvalitativ metod; narrativ; normalitet; heteronormativitet; sexuell praktik; normer; ifrågasättande; diagnos; behandling; kritik;

  Sammanfattning : Against a backdrop of feminist and social scientific research on sex, female embodiment, and normality this thesis aims to discern how young women, who in adolescence have learned that their bodies are developing in ways considered ‘atypical’ for the female sex, make sense of their bodies and their situation. In focus are the ways in which the women make sense of and negotiate female embodiment; how they, particularly in stories about their interactions with others, position their embodied selves; and how norms and beliefs about sexed embodiment, heterosexual practice, and in/fertility are strengthened and challenged in the interviewees’ sense-making. LÄS MER

 2. 2. Social psychological barriers to a gender balanced labor market : The role of gender identity threats, friendship priorities, and perceived discrimination

  Författare :Samantha Sinclair; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; occupational preferences; gender typed choice; career compromise; gender identity threat; friendship; perceived discrimination; social psychology; vocational psychology; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : Gender remains a key predictor of vocational choice. The present thesis aimed to investigate three social psychological barriers to nontraditional career choice. Study Ӏ showed that threats to gender identity may lead to more gender-typical occupational preferences among adolescents. LÄS MER

 3. 3. Från guidad visning till shopping och förströdd tillägnelse: moderniserade villkor för ungdomars musikaliska lärande

  Författare :Claes Ericsson; Lars Lilliestam; Musikhögskolan i Malmö; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Musikvetenskap; Musicology; group conversations; learning in school and in leisure time; modernity; adolescents; teaching; Music; learning; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Musicology; musikvetenskap; pedagogik;

  Sammanfattning : Abstract In the Swedish compulsory school system there is a trend towards increased student influence. School ideologists have for at least ten years strongly emphasised this issue. This tendency is in line with a more general direction in Western societies, which in many aspects has moved toward individualisation. LÄS MER

 4. 4. Does speed matter? : the impact of the EU membership incentive on rule adoption in minority language rights protection

  Författare :Anna Parkhouse; Carsten Anckar; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Hälsa och välfärd;

  Sammanfattning : Denna avhandling tar sin utgångspunkt i ett ifrågasättande av effektiviteten i EU:s konditionalitetspolitik avseende minoritetsrättigheter. Baserat på den rationalistiska teoretiska modellen, External Incentives Model of Governance, syftar denna hypotesprövande avhandling till att förklara om tidsavståndet på det potentiella EU medlemskapet påverkar lagstiftningsnivån avseende minoritetsspråksrättigheter. LÄS MER

 5. 5. Samproducerat ledarskap : Hur rektorer och lärare formar ledarskap i skolans vardagsarbete

  Författare :Ann Ludvigsson; Mohamed Chaib; Helene Ahl; Glenn Hultman; Magnus Söderström; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school administration; school leadership; leadership; distributed leadership; Co-Produced leadership; principal; school head; pre-school teacher; leisure-time pedagogue; compulsory school teacher; social constructionism; interaction; culture; case study; interview; observation; skolledarskap; ledarskap; fördelat ledarskap; samproducerat ledarskap; rektor; skolledare; lärare; förskollärare; fritidspedagog; grundskollärare; socialkonstruktionism; samspel; kultur; fallstudier; intervju; observation; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om ledarskapet i skolan. Skolan är en sammansatt verksamhet och i ledarskapet handlar det om att hantera många olika uppgifter på olika nivåer. Samtidigt som skolledare och lärare skall leva upp till samhälleliga förväntningar på skolverksamheten skall de också hantera kulturella villkor inom skolan. LÄS MER