Sökning: "elbranschen"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet elbranschen.

 1. 1. Public Procurement of Complex IT Systems Within the Electricity Sector -Does the Law Encourage Good Business Practice?

  Författare :David Sundgren; KTH; []
  Nyckelord :offentlig upphandling; it-system; elbranschen; affärsmässighet;

  Sammanfattning : The subject of this thesis is the Swedish Act (1992:1528) onPublic Procurement (APP) and its application in procurementwithin the electricity sector of certain complex IT systems.During the course of such procurements a need for flexibilityregarding the system functionality and the contractual scope ingeneral frequently arises. LÄS MER

 2. 2. Elen är fri. Energianvändning ur ett kulturanalytiskt perspektiv

  Författare :Anna Ketola; Energihushållning; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Studien utgör en del i ett tvärvetenskapligt forskningsprogram, ¯Effekthushållning i byggnader¯, genomfört vid Lunds Universitet. Den här studien har fokuserat energianvändning i bostäder ur ett kulturanalytiskt perspektiv. Detta har inneburit ett åskådliggörande av möten mellan bransch och brukare på den omreglerade elmarknaden. LÄS MER

 3. 3. Economic Regulation Impact on Electricity Distribution Network Investment Considering Distributed Generation

  Författare :Yalin Huang; Lennart Söder; Ana Estanqueiro; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Electrical Engineering; Elektro- och systemteknik;

  Sammanfattning : One of EU’s actions against climate change is to meet 20% of energy consumption from renewable resources by the year 2020 when the project was started. Now this target has increased to at least 27% by the year 2030. LÄS MER