Sökning: "social and emotional wellbeing"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade orden social and emotional wellbeing.

 1. 1. The Paradoxes of Socio-Emotional Programmes in School Young people’s perspectives and public health discourses

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Sofia Kvist Lindholm; Karin Zetterqvist Nelson; Karin Osvaldsson Cromdal; Vicky Coppock; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socio-emotional programs; manual-based programs; mental health; social and emotional wellbeing; prevention; health promotion; children’s perspectives; interviews; participant observation; Socio-emotionella program; manualbaserade program; psykisk ohälsa; prevention; hälsopromotion; barns perspektiv; intervjuer; deltagande observation;

  Sammanfattning : Over the past decades socio-emotional programmes have been implemented in schools worldwide. Depression in Swedish Adolescents (DISA) and Social and Emotional Training (SET) are two socio-emotional programmes being practised in Swedish schools. LÄS MER

 2. 2. ”Alla är ju med alla…” : Kamratskapande gruppinteraktioner i skolan

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :Maria Heintz; [2018-05]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social interaktion; barn; skola; skola som institution; emotionell energi; interaktionsritual; grupp processer; Randall Collins; kamratskapande; kompisar; klasskamrater; gruppteori; grupp; social interaction; CHILDREN; school; emotional energy; interaction rituals; group processes; Randall Collins; school as institution; group;

  Sammanfattning : Social interaction often takes place in groups. The school class is an important group in which children interact. Children spend a large percentage of their day with their classmates in school and classmates are not only co-workers, but also individuals interacting socially as friends. LÄS MER

 3. 3. Job satisfaction and emotional work tasks dentists in Sweden and Denmark

  Detta är en avhandling från Malmö University, Faculty of Odontology

  Författare :Kamilla Bergström; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; dentists; emotion work; job satisfaction; new public management; emotional dissonance; eudaimonia; private dentistry; public dentistry; work environment; psycho-social; interaction; dentist - patient relationship; trust; intrinsic rewards; organisation; dental education; tacit knowledge;

  Sammanfattning : Avhandlingen består av två studier som utgår från projektet ”Det goda arbetet”. Det överordnade syftet med projektet Det Goda Arbetet var att använda tandvård som ett exempel på ett arbete där relationerna med patienterna utgör arbetets kärna. LÄS MER

 4. 4. Exploring firefighters' health and wellbeing

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Ann Jacobsson; Backteman-Erlanson Susann; Christine Brulin; Annika Egan Sjölander; Eric Carlström; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Firefighters; health; well-being; burnout; psychosocial work environment; coping strategies; critical incidents; experiences; discourse analysis; focus groups; focus group discussion; caring sciences in social sciences; omvårdnadsforskning med samhällsvetenskaplig inriktning;

  Sammanfattning : Background: This thesis supports the assumption that firefighters’ health and mental well-being is important, in order to cope with the stress that the profession implies. As health is an essential part of everyday life, it seems substantially to understand how an almost exclusively male workforce of firefighters construct their discourse in relation to health and well-being. LÄS MER

 5. 5. Adolescent boys’ health managing emotions, masculinities and subjective social status

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Eva Randell; Renée Flacking; Lars Jerdén; Ann Öhman; Katja Gillander-Gådin; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adolescent boys; emotion management; gender; health; masculinity; pride; shame; self-rated health; subjective social status; genus; känslohantering; hälsa; maskulinitet; självskattad hälsa; skam; stolthet; subjektiv social status; tonårspojkar; Health and Welfare; Hälsa och välfärd;

  Sammanfattning : The health of adolescent boys is complex and surprisingly little is known about how adolescent boys perceive, conceptualise and experience their health. Thus, the overall aim of this thesis was to explore adolescent boys’ perceptions and experiences of health, emotions, masculinity and subjective social status (SSS). LÄS MER